Nyheter

Stora Grönlid

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 10 naturreservat som är väl värda att besöka

Naturreservatet Stora Grönlid består idag av en lummig ädellövskog. Enstaka jätteträd av ek och bok finns fortfarande kvar från en mer öppen period med slåtter- och betesmarker. På marken växer ovanliga mossor och lavar som lundarv, tandrot, platt fjädermossa och fällmossa. Mindre hackspett, svartvit flugsnappare och grönsångare är fåglar som hörs i skogen och det är rikligt med vildsvinsspår.

Syfte

  • bevara och vårda äldre ädellövskog, med gamla och grova träd och död ved
  • bevara och förbättra förutsättningar för biologisk mångfald knuten till ädellövnaturskog
  • bevara Natura 2000-områdets naturtyper och dess typiska arter i gynnsamt tillstånd
  • inom ramen för bevarande av naturvärdena, ge möjlighet till naturupplevelse utifrån allemansrättens förutsättningar samt synliggöra en del av de kulturlämningar som förekommer.

Växt- och djurliv

Större delen av skogen utgörs av ädellövskog med en stor variation av lövträd. Här finns alla sorters ädellövträd, utom avenbok. Norr om vägen finns det enstaka grova ekar med en brösthöjdsdiameter på ca 60 cm. Inblandat med ekarna finns grova aspar och några större bokar, samt yngre generationer eller klenare träd av bland annat lind, ask, björk, rönn och ett buskskikt med hassel, brakved, hägg och olvon.

Söder om vägen finns fler grova ekar kvar, där de grövsta är uppemot en meter i brösthöjdsdiameter. Blandat med ekarna växer större bokar, björkar och aspar, samt täta lindsnår och hasselbuketter. I sydväst finns en mindre mosse.

I reservatet kan man hitta bland annat tandrot, trolldruva, platt fjädermossa, fällmossa och bårdlav. Mindre hackspett, svartvit flugsnappare och grönsångare är fåglar som hörs i skogen och det finns gott om vildsvinsspår.

Stora Grönlid är det sydligast belägna naturreservatet i länet. Terrängen är småkuperad och markförhållandena torra till friska, med inslag av blöta svackor och mindre mossepartier.

Friluftsliv

Stora Grönlid nås via en mindre grusväg från norr. Lövskogen är ett trevligt utflyktsmål, speciellt på våren. Det syns inte mycket stigar i området och inga andra besöksanordningar finns iordningsställda.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Stora Grönlid är beläget cirka 9 km söder om Rydaholms kyrka. I Rydaholm, som du når via väg 27 mellan Värnamo och Växjö, svänger du av söderut mot Skriperyd. Sväng in till vänster på mindre väg i Skriperyd så kommer du till Stora Grönlid.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar