Nyheter

Stöd ges till lokala flygplatser

Nyheter Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett tillfälligt ökat driftstöd under 2020 till de regionala flygplatserna på 100 miljoner kronor för att mildra effekterna av coronapandemin. Jönköpings flygplats och Växjö flygplats kan därmed få stöd.

Jönköpings flygplats. Arkivbild

Spridningen av det nya coronaviruset har inneburit kraftigt reducerad flygtrafik. Det är en tydlig konsekvens av att smittspridningen ska minska i samhället. Som en följd av detta har också de regionala flygplatserna i Sverige drabbats hårt.

Det finns en ökad risk att flygplatser kommer att läggas ner. Det kan i sin tur medföra att tillgängligheten till olika regioner i landet försämras och det kan också ge negativa konsekvenser för förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter, till exempel ambulansflyg. Mot denna bakgrund föreslår regeringen nu ett temporärt stöd till kommuner för driften av de regionala flygplatserna.

Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd. Det innebär att de regionala flygplatserna är av stor betydelse i transportsystemet när det gäller resor och transporter över långa avstånd. De regionala flygplatserna har även betydelse för samhällets beredskap liksom för att samhällskritiska transporter av olika slag ska kunna utföras snabbt och effektivt, till exempel ambulansflyg, brandflyg eller andra typer av flyg som kräver brådskande insatser.

Flyget är samtidigt en del av transportsystemet vilket innebär att flyget måste utvecklas i samverkan med övriga trafikslag för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem. Flygets stora klimatpåverkan ska minska.

Staten ger årligen ett driftstöd till regionala flygplatser på drygt 100 miljoner kronor. Förslaget innebär att driftstödet nära fördubblas för 2020.

Trafikverket kommer att få uppdraget att hantera och betala ut det ökade driftstödet till kommunerna. Det är sedan kommunerna som slutligt betalar ut stödet till sina flygplatser under året.

Taggar

Dela