Nyheter

Står upp för barn och ungas lika rätt till kulturskola

Nyheter Alla barn ska ha möjligheten att delta i kulturskolans verksamhet. Det menar barn- och utbildningsnämnden som har skickat en skrivelse till utbildnings- och kulturdepartementet. 

Alla barn ska ha möjligheten att delta i kulturskolans verksamhet. Det menar barn- och utbildningsnämnden som har skickat en skrivelse till utbildnings- och kulturdepartementet. Arkivbild

När barn- och utbildningsnämnden senast träffades stod barn och ungas lika rätt till kulturskolans verksamhet på agendan. Nämnden beslutade att skicka en skrivelse till utbildnings- och kulturdepartementet. 

– Vi ser det som en landsbygdsfråga och likvärdighetsprincip att elever ska kunna ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet, oavsett var man bor. En samverkan mellan skola och kulturskola har fungerat alldeles utmärkt men Skolinspektionens tolkning av skollagen har gjort detta omöjligt. Vi tror inte att det var lagstiftarens mening att försämra förutsättningarna för vissa barn bara för att de inte bor i tätort eller har föräldrar som kan skjutsa dem till Kulturskolan i staden, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C). 

Kulturskolans rektor Andreas Westberg välkomnar nämndens initiativ. 

– Jag tycker det är en bra skrivelse som belyser utmaningarna i framförallt en landsbygdskommun, att likvärdigt nå alla barn och unga med kultur och de estetiska läroprocesserna. 

Jag tycker det känns gott att kulturskolan har nämndens stöd och att de jobbar för våra frågor. De ser värdet av vår verksamhet och att den finns till för alla de barn och unga som vill vara en del av kulturskolan. Vi är också en integrerad del av kommunens skolor så det är naturligt att vi ska finnas där barn och unga finns.

Jag hoppas och tror att man på lokal, regional och nationell nivå inser vilket värdeskapande kulturskolorna har för framförallt våra barn och unga, och att för att lyckas nå alla behövs det finns en samverkan som möjliggör spela under skoltid. Vi är den största kulturella företeelsen i Sverige så vi behöver bra och rätt förutsättningar för att lyckas med vårt uppdrag. Vi är inte bara en scenisk konstruktion utan vår utbildningsverksamhet är kärnan som i sin tur ger vår utåtriktade verksamhet. Därför faller det inom sin orimlighet att elever inte får ledigt för utbildning men får ledigt för semester. Ska ju också säga att detta gäller en del av vår verksamhet där enskilda elever regelbundet kan spela ett instrument under skoltid som inte faller på raster, håltimmar et cetera. Fortsatt är det okej att elever ges rätt till annan skolverksamhet för att delta i oregelbundna händelser såsom föreställningar, konserter och uppträdande och ledighet när det kommer till workshops, läger eller liknande.


Läs skrivelsen i sin helhet nedan: 

Barn och ungas lika rätt till Kulturskola

”Min dröm är att jobba med att spela fiol. Att jag får spela fiol på skolan vid klockan 10 är det enda som funkar för mig då mina föräldrar inte kan ge mig skjuts. Det finns ingen buss till Värnamo när jag slutat skolan för jag bor på landet. Kan ni hjälpa mig att fortsätta få spela fiol? ” 

Tilde 9 år.

Sammanfattning

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever verktyg och kunskaper om hur man kan uttrycka sig samt påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Detta är en viktig landsbygdsfråga där vi anser att barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet oavsett var de bor, därför måste det finnas mer likvärdiga förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet än vad som nu är möjligt.

Bakgrund

Sedan många år tillbaka finns en god samverkan inom Värnamo kommun som innebär att elever som vill delta i Kulturskolans undervisning ges möjlighet till detta under skoldagen. Inte som en konkurrerande verksamhet till skolan utan som en kompletterande. En nära kontakt finns mellan skolan och Kulturskolans lärare och ledare, som tillsammans lyfter fram varje unik elevs önskemål och behov. Särskilt viktigt är detta för de elever som inte kan ta sig till Kulturskolan eller har vårdnadshavare som kan ge dem skjuts. Att erbjuda undervisning i direkt anslutning till skolan är ett stort hinder för många då flera av eleverna har skolskjuts att anpassa sig efter då de är resande till orterna.

I en kommun som Värnamo så har också flertalet av kulturskolans lärare kombitjänster med skolorna för att skapa heltider och högre tjänstgöringsgrader. På de skolor som det är kombitjänster har lärarna, förutom klassmusik, både individuell och gruppbaserad undervisning genom Kulturskolan. De positiva effekterna av att erbjuda eleverna undervisning under skoldagen är att det stärker den enskilda eleven både i Kulturskolans ämne men särskilt i skolans ämnen. Det underlättar också för vårdnadshavare som alltid i samråd med lärarna kan säkra en trygg skolgång och trygg skolväg för deras barn. Det kollegiala utbytet mellan kulturskolans lärare och lärarna på respektive skola är också en framgångsfaktor, där goda effekter ger skolorna och kulturskolan en närhet till varandra för att utbyte tankar och idéer och öka kunskapen om de estetiska lärprocesserna.

Värnamo Kulturskola har också tillsammans med grundskolorna, tagit fram en riktlinje som syftar till att stärka samverkan mellan kulturskolan och skolorna och öka möjligheten till att korskoppla och kombinera kunskapsinlärning. Vid sidan av den enskilda undervisningen erbjuds det gruppundervisning för hela årskurser i block och de elever som vill få fördjupad kunskap kan få detta tillgodosett genom individuell undervisning under skoldagen.

Slutsats

Värnamo Kulturskola är en integrerad verksamhet i kommunens skolor. En nära samverkan finns och eleverna är våra tillsammans. Varje enskild elev som deltar i kulturskolans verksamhet lyfts fram för att ges de allra bästa förutsättningarna att lyckas i skolan.  Kulturskolan är ett starkt stöd och komplement för att kunskapsinlärningen ska bli bättre. Detta anser vi att rektor tillsammans med lärare kan bedöma och ta beslut om. Det faller också inom sin orimlighet att en veckas ledighet för att åka på semester kan beviljas, men inte en ledighet som totalt uppgår till knappt 2 skoldagar under ett läsår. Och som dessutom är undervisning av utbildade och legitimerade lärare. 

Det är också anmärkningsvärt då barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturpolitiken och har varit i många år. Likaså barnombudsmannen.se som skriver att vi behöver uppmuntra tillhandahållandet av lämplig och lika möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Det finns heller ingen nationell undersökning som visar att de som går ifrån regelbundet för att delta i Kulturskolans verksamhet är sämre i de ordinarie skolämnena. En sådan undersökning hade varit ett tungt argument i beslutet som kommer att påverka barns möjlighet till tillgång till kultur negativt.

Vi uppmanar inte till att elevers rätt till utbildning ska försämras, utan tvärtom. Stärk förutsättningarna och möjligheterna för våra elever att delta i Kulturskolans verksamhet under skoltid.

Barn- och utbildningsnämnden
Värnamo Kommun
Maria Johansson, ordförande

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *