Nyheter

Ställer sig bakom bildande av nytt naturreservat

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar på länsstyrelsens förslag om ett nytt naturreservat i Värnamo kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ett nytt naturreservat mellan Bor och Voxtorp. Bild: Google Earth

Länsstyrelsen i Jönköping län har skickat över ett förslag till bildande av ett naturreservat i Rödjan i Värnamo kommun till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Skälen för att bilda naturreservat uppges vara områdets äldre bokskog med inslag av ek och arter kopplade till denna biotop, främst fladdermöss, kärlväxter och mossor. Bland annat förekommer de rödlistade arterna nordfladdermus och fransfladdermus inom området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar i ett yttrande att det utpekade området är beläget fågelvägen cirka 2,5 kilometer väster om Bor tätort, men att det finns begränsade möjligheter att ta sig från Bor till det föreslagna naturreservatet. Tillfartsvägen är en 3,5 kilometer lång väg från Voxtorp. Det föreslagna området är 20,9 hektar stort, varav 4,7 hektar är vattenområde, delar av det är i dag biotopsskyddat och det föreligger ett mindre avgränsat nyckelbiotopsområde utpekat av Skogsstyrelsen inom området. Stora delar av området finns inom strandskyddat område för sjön Flåren. 

Kommunens översiktsplan, Mitt Värnamo 2035, påtalar betydelsen av att utveckla mark- och vattenområden. Särskild fokus ges till betydelsen av att säkra och utveckla områden för friluftslivet. Naturmiljön ska ses som en resurs för att uppnå en hållbar utveckling. 

Det föreslagna området finns i översiktsplanens tätortsband. En korridor, tre kilometer i vardera riktningen från väg 27. Kommunens bebyggelseutveckling ska framför allt styras till tätortsbandet och framför allt tätorterna utefter väg 27. Tre kilometer anses rimligt att gå och cykla för att ta sig till allmänna kommunikationer utmed vägen och därmed möjliggöra för en hållbar bebyggelseutveckling. Ny bebyggelse ska i första hand styras till befintliga bebyggelsegrupper. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. 

Med anledning av närheten till Bor tätort och endast 3,5 kilometer till Bors grundskola och högstadieskola vill kommunen påtala möjligheten att tillgängliggöra reservatet för rekreation- och friluftslivsintresse men även för utbildningssyfte. Med anledning av ovanstående ser kommunen särskilt positivt till den del av syftet för bildandet som är att ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv. Av samma anledning ser kommunen ett behov av att komplettera de punkter som anges för att syftet ska uppnås med att tillgängliggöra området för besökare med exempelvis en uppmärkt stig. 

Kommunen noterar i skötselplanen att Rödjan inte avses prioriteras för att tillgängliggöras för besökare. Kommunen skulle av ovanstående vilja ha en utökad förklaring till motivet bakom detta alternativt att prioriteringen ses över inför ett beslutsfattande. Kommunen ser med anledning av bildandet av Rödjan naturreservat, skäl för kommunen att framöver verka för att öka tillgängligheten med gång- cykel från Bors tätort till området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under sitt senaste sammanträde att ställa sig bakom förvaltningens svarsförslag och att det skickas över till länsstyrelsen. 

Taggar

4 reaktioner på Ställer sig bakom bildande av nytt naturreservat

Staten brukar vansköta naturreservaten. Det kommer man säkert att göra i detta fall också. Det här är inget annat än politisk vänsterklåfingrighet.

Självklart är naturen värd att skydda. Hoppas det är avsikten. Den bör också vara tillgänglig. Satsa då på vägar dit, parkering, vandringsled och så vidare. Förhoppningsvis påverkar det inte planerna för 27:ans nya sträckning. Det är dags, sedan länge, att frigöra Bor från långtradare och helt orimliga risker för samhällets barn på väg till skola med mera. Hoppas kommunen prioriterar rätt sak först: barn eller fladdermus?

Håller med dig fladdermöss kan inte vara viktigare än Bors befolkning.
Med vänlig hälsning, Kent.

Intressant att det ska beredas möjligheter att ta oss ut i naturen men inte till huvudorten utan egen bil.
Bedrövliga kommunikationer till stan om du inte jobbar/går i skolan på fasta tider, cirka 8-16.

Kommentarsfunktionen är stängd