Nyheter

Söker bidrag mot vattenskador

Nyheter Den 1 augusti gick ansökningsperioden ut för årets statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Totalt 14 kommuner har ansökt om 240 miljoner kronor för sammanlagt 19 åtgärder och en av dem är Värnamo.

Värnamo kommun är den som sökt den minsta summan, 61 862 kronor för vall vid Ljusseveka. Av grannkommuner märks Gnosjö som söker 750 000 kronor för höjning av Brogatan i Hillerstorp.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras och skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag. Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2020 har MSB 74 850 000 kronor att fördela.
– Behovet av att vidta åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort säger Erik Bern, handläggare på MSB.

• Största antalet på sex år
14 ansökningar är det största antalet om bidraget sedan 2014.
– Sett till statistiken de senaste åren så ser vi att behovet har ökat och att fler kommuner ansöker om medel. Dels beror det på att fler känner till att man kan söka bidraget och dels beror det på att medvetenheten om klimatrelaterade risker har ökat i kommunerna, fortsätter Erik Bern.

• Vilka är bidraget till för?
Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka, exempelvis: områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas och områden som behöver skyddas mot översvämning.

 

Lagan i Värnamo. Arkivbild

Taggar