Nyheter

Skolinspektionen förelägger kommunen

Nyheter I ett beslut från Skolinspektionen som delgavs i slutet av juli månad föreläggs Gröndalsskolan i Värnamo att vidta åtgärder så att elevers rätt till utbildning tillgodoses

Anmälan inkom till Skolinspektionen efter att en grundskoleelev under förra läsåret gick i årskurs nio och som periodvis sedan höstterminen 2017 haft en problematisk frånvaro från skolan. 

Det var i juli förra året som Skolinspektionen fördelad Värnamo kommun att vidta åtgärder så att den i ärendet aktuella elevens rätt till stödinsatser och rätt till utbildning tillgodoses. Skolinspektionen begärde att Värnamo kommun senast den 9 oktober förra året skulle redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. 

Det gjorde kommunen några dagar senare än tänkt, den 16 oktober och redovisningen fick kompletteras på begäran av Skolinspektionen. 

Den 12 januari i år förelades Värnamo kommun igen, inom ramen av inspektionens uppföljningsärende, att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning tillgodoses. Skolinspektionen begärde på nytt att kommunen skulle inkomma med redovisning till inspektionen gällande vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Den 15 mars inkom kommunen med kompletteringar. 

Anmälaren har tagit del av redovisningen och lämnat synpunkter. Anmälaren har huvudsakligen anget att eleven känt sig otrygg i skolan med anledning av kommunens agerande och bemötande samt anledning av de incidenter som inträffade på fritiden i november 2020 och februari 2021. Dessa incidenter har tydliga kopplingar till skolverksamheten. Elevens känsla av otrygghet har påtalats för skolan vid samtliga möten. 

I motiveringen till beslutet grundar sig Skolinspektionen på åtta olika delar i skollagen. I bedömningen Skolinspektionen framhåller att skolan har ett långtgående ansvarar att alla elever ska få sin utbildning tillgodosedd och om detta inte fullgörs ska rektorn snaras utreda de bakomliggande orsakerna till frånvaron och sätta in adekvata åtgärder så att eleven så fort som möjligt får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Det ställs stora krav på skolan att under elevens frånvaro vara aktiv, vidta åtgärder och med kontinuitet följa upp dessa för att vid behov ompröva dem. 

Huvudmannen, Värnamo kommun, angav i redovisningen att elevens frånvaro förbättrades något i början av februari i år efter att eleven fått återgå till sin ordinarie klass. Senare i februari inträffade en incident utanför skoltid som gjorde att elevens frånvaro åter ökade. I mars i år hade eleven 91 procents frånvaro, vilken till största delen var giltigt på grund av sjukdom. Under april och maj utgjorde 31 procent av frånvaro av giltigt skäl medans resterande, 69 procent, var ogiltig frånvaro. 

Insatta åtgärderna för att eleven ska vara närvarande i skolan, veckomöten med vårdnadshavare, längre inlärningstid, genomgångar av arbetsområden, anpassat material, pedagoger och andra resurser till eleven och behörig lärare på kvällstid, har inte gett avsedd effekt eftersom elevens frånvaro under slutet av vårterminen i år och fortsatt frånvaro i stor omfattning noteras. 

Skolinspektionen bedömer att Värnamo kommun inte levt upp till skollagens krav och kan konstatera att Värnamo kommun inte redovisat några åtgärder vidtagna i rollen som hemkommun och huvudman. Skolinspektionen bedömer att kommunen inte har levt upp till Skolinspektionens föreläggande eller författningarnas krav. 

Av kommunens redovisning att döma framgår det att eleven nyligen slutat årskurs nio och eleven har under perioden haft hög frånvaro under en lång tid. Enligt skollagen erbjuds möjligheten för de elever som inte uppnår de kunskapskrav  som minst ska uppnås att slutföra utbildningen under ytterligare två år. Regleringen beskrivs inte som en rättighet utan en skyldighet och kommunen har en möjlighet att erbjuda eleven att på detta vis slutföra sin utbildning i grundskolan. 

Skolinspektionen förelägger kommunen också att säkerställer att rektorn snarast anmäler elevers upprepade och längre frånvaro till huvudmannen när en utredning avseende en elevs frånvaro initierats. Då huvudmannen inkommit med en identisk rutin kring skolnärvaro som i tidigare ärende bedömer Skolinspektionen att det som anges i de ingivna rutinerna alltjämt inte lever upp till kravet. Värnamo kommun har således inte levt upp till Skolinspektionens föreläggande i denna del och skäl finns att förelägga kommunen på nytt. 

I föreläggande ska rektorn på skolan säkerställa att anmälan görs snarast om elever är upprepande och längre frånvaro, till huvudmannen Värnamo kommun. Och att de vidtagna åtgärderna ska redovisas skriftligt till Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas in av tjänsteman på nämndens vägnar. 

Arkivbild

Taggar

2 reaktioner på Skolinspektionen förelägger kommunen

Ryggdunkar klubbens anda har ännu en gång fallit i glömska att ta ansvar. Att få betalt för att inget se, inget rapportera och inte uppfylla sina åtagande verkar med en axelryckning ha skakats av skuldrorna deras i vanlig ordning. Ansvar vad är väl det- om bara deras egna löner faller ut.
Skamligt.
De ska ta ansvar för kommande framtid att förmedla dem trygghet och kunskaper.
Jisses.

Och i sann kommunal anda så är det väl ingen som behöver stå till svars .

Kommentarsfunktionen är stängd