Nyheter

Skilsnäs

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bild från länsstyrelsen

Skilsnäs är en stenig och blockig halvö i sjön Flåren på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ön, som tidigare använts för bete och slåtter, är idag bevuxen med gammal bokskog och ädellöv-blandskog

Syfte

bevara ett område med bokdominerad ädel­lövskog i olika ålder och nedbrytningsstadier,
inom reservatsområdet upprätthålla goda förutsättningar för ett rikt fågelliv,
ge möjligheter till naturupplevelser och vetenskaplig forskning

Växt- och djurliv
Naturreservatet består mest av trädslag som bok, björk, ek, al, asp med inslag av gran. På marken växer örter som tandrot, vispstarr, hässlebrodd och blåsippa. Längs de steniga stränderna kan man på några ställen se den vackra och sällsynta klockgentianan.
Kring Skilsnäs finns flera små öar och skär, varav många är nästan utan träd. De är attraktiva häckningsplatser för sjöfåglar som fiskgjuse, storlom, havstrut och fisktärna. I reservatets södra del ligger de två Furuöarna.

Skogen på Skilsnäs har stått så gott som orörd de senaste 70 åren och är idag i ett intressant igenväxningsstadium med en mängd döende bok och björk. Här finns rikligt med grova högstubbar, torrträd och liggande stammar. Området är mycket värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar. Fågellivet är rikt med bland annat häckande mindre hackspett.

Skilsnäs är under en stor del av året snarare en ö än en halvö då den skärs av från land av högvattnet. Vill man besöka reservatet utan båt, gör man klokt i att ta på sig höga stövlar eller förbereda sig på att vada.

Var rädd om Skilsnäs

Tänk på att det på småöarna utanför Skilsnäs råder beträdelseförbud under perioden 1 april – 31 juli.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar

Dela