Nyheter

Samhällsmässig betydelse för vilka?

Nyheter Läs Jörgen Skärin (MP);s debattartikel här

I debatten om Karlsdalsparkens framtid som bostadsyta eller som grön aktivitetsyta har det inkommit ett mycket stort antal yttrande till att ändra från fotbollsplan till bostäder. Vilket visar på stort engagemang och samhällsmässigt intresse för att bevara Karlsdalsparken 14:2 som fotbollsplan och fritidsyta.

Som svar på alla yrkanden skriver utredaren och tjänstemannen med en mening sammanfattande följande. Karlsdal 14:2 har Samhällmässigt större betydelse att bebyggas än enskilda boende i området intresse. Boende i området och även medborgare i Värnamo undra och har frågat vad menas med samhällsmässigt större betydelse att bebygga. Alliansen och Moderater anser att byggherrens byggplaner har samhällmässigt större betydelse än enskilda beroende i området intresse. Uppenbart är det hysterin att bygga 1600 bostäder till 2035 för vi skall vara 40 000 invånare då. Då är 20-25 lägenheter byggda på kommunal grönmark som används till friskvård och lek är samhällsmässigt större ur Alliansens perspektiv. Vad forskare och forskningen säger är en annan. I en avhandling av Linnea Eriksson /Institution för fysiks planering kan man utläsa en beskrivning av samhälles kontra boende intresse och värdering av dessa ”betydelse” .

I Plan- och bygglagen skall man utgå från vad som från allmän synpunkt är lämplig användning. Vi medborgare har frågat och även jag som politiker? Beskriv då vad som är samhällmässigt större än de synpunkter som vi hänvisar till angående forskning och avhandlingar om grönytors/aktivitet ytors funktion i stadsmiljö. Skall inte samhället/ kommun skapar livsmiljöer för att området skall ha social aktivitet, möjlighet till rekreation och upplevas som trygg och säker miljö som är funktionell med växter, träd och djurliv i samklang med bostäder. Denna miljö skapades då Karlsdal detaljplanerades 1955. Hur tänker alliansen nu.

Är alla gröna ytor av samhällsmässigt större betydelse att kunna bebyggas i framtiden för att uppnå en förtätning av staden. Om Karlsdal 14:2 detaljplan antas så kan det innebära prejudicerande att alla gröna ytor kan prövas för exploatering av privata aktörer i kommun. Karlsdal 14:2 är först med en detaljplan som förvandla aktivets yta till bostäder som nu fortskrider till ett antagande av detaljplan som Alliansen vill med stöd av SD till bostäder. Som jävig/boende i området kan jag inte delta i beslutet i fullmäktige för Miljöpartiet ang Karlsdalsparken, men jag kan delta i debatten om våra grönområden i kommun och dess stora betydelse för en hållbar framtid då jag ser att de hotas av bebyggelse.

 Jörgen Skärin
Miljöpartiet 

Taggar