Nyheter

Så vill kommunen koppla ihop staden med arenaområdet

Nyheter Tekniska utskottet föreslår att kommunen satsar 36 miljoner kronor på ett infrastrukturprojekt på Prostsjö- och Ljussevekaområdet.

Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige satsar 36,6 miljoner kronor på ett infrastrukturprojekt som kopplar samman Nydalavägen med Prostsjöområdet. Projektet innefattar en ny rondell vid korsningen Nydalavägen-Vråenvägen, en anslutningsväg med tillhörande gång- och cykelväg mellan Nydalavägen och Prostsjövägen samt teknisk försörjning, såsom VA, fjärrvärme, el och fiber, till Prostsjö- och Ljussevekaområdet. Ritning: Värnamo kommun  [1/2]

För att utreda markförhållandena och trafik som en del i detaljplanearbetet anlitades ett konsultföretag som fick i uppdrag att utreda två alternativa anslutningsvägar till området. Alternativ 1 (I gult): En 590 meter kort väg mellan Ljussevekaleden och fotbollsarenan. Alternativ 2 (I grönt): En 1 170 meter lång väg som utgår från korsningen Nydalavägen-Vråenvägen och som kan försörja både fotbollsarenan och planerat bostadsområde vid Prostsjön med fungerande infrastruktur. Den samlade bedömningen från konsultföretagen och de geotekniska undersökningarna är att alternativ 2 är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv med beaktande av ekonomi, framtida exploateringar, kollektivtrafik, vägnät samt övriga trafikflöden.  [2/2]

Tekniska förvaltningen fick den 24 februari i år i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga en ny fotbollsarena för allsvenskt spel samt att under projekteringen och i arbetet med detaljplanen utreda Ljussevekaområdet som lämplig lokalisering. 

I samband med beslutet att uppföra en ny fotbollsarena beslutades även att kommunen lägger 8 miljoner kronor på bygga en ny ny infartsväg till arenan från Ljussevekaleden. För att utreda markförhållandena och trafik som en del i detaljplanearbetet anlitades ett konsultföretag som fick i uppdrag att utreda två alternativa anslutningsvägar till området. 

Alternativ 1) En 590 meter kort väg mellan Ljussevekaleden och fotbollsarenan

Alternativ 2) En 1 170 meter lång väg som utgår från korsningen Nydalavägen-Vråenvägen och som kan försörja både fotbollsarenan och planerat bostadsområde vid Prostsjön med fungerande infrastruktur

Den samlade bedömningen från konsultföretagen och de geotekniska undersökningarna är att alternativ 2 är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv med beaktande av ekonomi, framtida exploateringar, kollektivtrafik, vägnät samt övriga trafikflöden. Inledande samtal med Trafikverket visade att myndigheten var tveksam till att bygga ytterligare en infartsväg från Ljussevekaleden medan Nydalavägen är en kommunal väg, vilket innebär att kommunen har full rådighet över anslutningen till befintligt vägnät. Även tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det andra alternativet är att föredra: 

Värnamo kommun har ambitionen att ”växa” i området, med fler idrottsanläggningar och utvecklande av området kring Prostsjön med bland annat motionsstråk och bostäder norr om Prostsjön. Därför är det en god idé att utföra dessa arbeten i samband med arenaprojektet för att inte dra på sig onödiga höga framtida kostnader för infrastruktur och teknisk försörjning. Sammantaget blir det en hög kostnadsrationalitet att bygga teknisk försörjning inklusive vatten och avlopp för ovanstående ambitioner i samma projekt. Staden växer och Ljussevekaområdet har tidigare varit en outnyttjad resurs som nu ger tätorten möjlighet att växa centralt”, skriver tjänstemännen.

Kalkylen visar på en totalkostnad för projektet på 36,6 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen gör bedömningen att kommunen ska återkalla det tidigare beslutet på 8 miljoner kronor för en ny infartsväg och ersätta det med ett beslut om att bevilja pengar till den föreslagna lösningen som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling.

Tekniska utskottet gick på förvaltningens linje och beslutade på tisdagens sammanträde att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta om medel till investering i cirkulationsplats på Nydalavägen, anslutningsväg, gång- och cykelbana samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö- och Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling med 36,6 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor för 2023 års investeringsbudget samt 11,6 miljoner för 2024 års investeringsbudget, att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om infrastrukturprojekt enligt ovan återkalla kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari 2022 samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att VA-kostnader för infrastrukturprojektet om 21,5 miljoner kronor beaktas och inarbetas i budgetarbetet för 2024 års investeringsbudget. 

– Vi ser att den ursprungliga 8-miljonerspengen uppfyller mer om det kan läggas mer på det här förslaget, eftersom det ger oss möjligheten att få till fler arenor i samma område. För oss är det viktigt att en arenaplats ger synergieffekter och det här projektet ger oss de möjligheterna, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

__________________________

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Så vill kommunen koppla ihop staden med arenaområdet

Gummifabriken gick väl på omkring 500 miljoner att ställa iordning, har för mig att de i början sa att det skulle kosta hälften av den summan, så vad tror ni slutnotan för en ny arena kan bli?

Tycker det är på sin plats att det sker en folkomröstning i denna fråga. Det är ju ändå våra gemensamma skattepengar det handlar om och för att klargöra en sak till de ansvariga: skattepengar är inte era privata medel att göra vad ni vill med.

Helt sjukt. Först för IFK kommer inte att spela i allsvenskan 2024 – åker troligen ur. Kommer att tappa många bra spelare. Sedan där Värnamo ha sitt dricksvatten. Sdaen måste man kanske börja lägga pengar på skolar, dagis och vården. Det finns så mycket viktigare saker än en arena

Kan vara bra att jämföra vart man lägger pengarna på!
Omsorgsnämndens förslag till investeringsplan för åren 2024-2027 är totalt 39,9 miljoner kronor, det är för 4 år. Jämför det med de 36,6 miljoner man tror det kommer kosta för en väg in till fotbollsarenan.
Ett område där vi har vårt dricksvatten!
Totalt kostar hela infrastrukturprojektet 58,1 miljoner för Ljusseveka!

Är det inte bättre att dra igång med Viadukten så ni inte slösar bort alla våra skattepengar på en arena och dess omgivning som kanske inte kan användas om några år då dem kanske har åkt ur.
Då är de skattepengar brända. Bedrövligt att några få personer ska leka med våra pengar.

Kommentarsfunktionen är stängd