Nyheter

Så ska nämnden få budgeten i balans

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden ställde sig bakom det upprättade förslaget till åtgärdsplan för att få en budget i balans.

Teknik- och fritidsnämnden ställde sig bakom det upprättade förslaget till åtgärdsplan för att få en budget i balans. Bilder: David Alin/Riksbanken

Den höga inflationen har påverkat många kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2 maj 2023 att uppdra till de nämnder som prognosticerade underskott för helåret 2023 att till kommunstyrelsen sammanträde den 20 juni återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans 2023. 

Efter presentation av aktuella nämnders åtgärdsplan beslutade kommunstyrelsen 20 juni att uppdra till nämnderna att återkomma med tidsplan, prioriteringsordning samt ekonomisk effekt för budget i balans till augusti 2023. 

Teknik och fritidsförvaltningen har tagit fram efterfrågat underlag. I maj prognostiserades ett underskott på knappt 3,2 miljoner kronor. Genom åtgärdsplanen har det prognostiserade underskottet inom hela förvaltningen gått från minus 3,165 miljoner kronor till1,557 miljoner kronor. Dessutom prognosticerar fastighetssidan ett överskott på en miljon kronor genom energisparsåtgärder. Inklusive energisparsåtgärderna ligger förvaltningen cirka 557 000 kronor back under 2023. 

Under övriga kostnader noteras potten för översvämningar på 1,6 miljoner kronor för perioden januari och februari, en kostnad som förvaltningen föreslår läggs på kommunens övergripande finansiering efter beslut från KS. Dessutom noteras ökade kostnader för vinterväghållning på grund av lång period med temperatur kring nollan, vilket i sin tur medför mycket saltning och högre beredskapstaxa.

Så här reflekterar nämndordförande och förvaltningschef över åtgärdsplanen:

– Ett strukturellt underskott motsvarande 6 till 9 miljoner kronor har hanterats genom metodiskt arbete med uppföljning och styrning av verksamhet och resultat under hela året. 

– Kvalitetssänkningar skymtar redan, kanske främst i att ogräs inte hanteras i samma omfattning. Flera faktorer kommer märkas efter hand. 

– Inflationen är trots viss nedgång mer än 6 procent exklusive ränteeffekt i juli 2023. 

– Inflationen bedöms stabiliseras på cirka 3 procent under 2024. 

– Sammantaget ger inflationens påverkan på köpkraften att förvaltningens kapacitet väsentligt nedgår. Vi får mindre för samma ram. 

– Uppdraget behöver därför analyseras och revideras. 

– Det går inte investera i anläggningar och infrastruktur som det inte finns resurser för i driften. Vid beslut om nyinvesteringar måste ökad driftram beaktas. 

– Effektiviseringar är fortsatt nödvändiga. 

– Förändringar i uppdraget avseende ambitionsnivåer och prioriteringar är helt nödvändiga inför 2024 och framöver. 

– Eftersatt underhåll av stadsmiljöer och anläggningar ger en fördyrning om kvaliteter senare ska återtas. Det är ”billigare” att hålla rätt kvalitet över tid. 

– Arbetsmiljö får inte påverkas till det sämre av dessa förändringar. Stort fokus på detta.

Teknik- och fritidsnämnden godkände prognosen med åtgärdsplan för att få en budget i balans och överlämnar  nu underlaget till kommunstyrelsen,. 

Taggar

Dela