Nyheter

Så ska Moderaterna vinna valet

Nyheter Från parkeringshus och skolmentorer till inga delade turer inom omsorgen och utökade satsningar på föreningslivet. Så ska Moderaterna vinna valet. – Vi känner oss redo för val och allt arbete som krävs för att göra Värnamo bättre efter valet, säger ordförande Tobias Pettersson.

Från parkeringshus och skolmentorer till inga delade turer inom omsorgen och utökade satsningar på föreningslivet. Så ska Moderaterna vinna valet. – Vi känner oss redo för val och allt arbete som krävs för att göra Värnamo bättre efter valet, säger förbundsordförande Tobias Pettersson.

Med drygt en månad kvar till valet skruvar Moderaterna i Värnamo upp tempot. I veckan lanserade partiet sin valplattform. Plattformen består av cirka 100 förslag under parollen ”Värnamo – En kommun större än staden  som partiet menar utgår ifrån möjligheten att kunna leva, bo och verka i hela kommunen med en tillgänglig och kvalitativ välfärd.

– Under politikutvecklingsfasen var vi cirka 30 personer indelade i sex grupper som aktivt har arbetat fram fram förslag som sedan har diskuterats med såväl medlemmar som föreningsstyrelse, kandidater till  kommunfullmäktige och nuvarande kf-grupp. Vi känner oss redo för val och allt det arbete som krävs för att göra Värnamo kommun ännu bättre efter valet, säger Tobias Pettersson, ordförande i Moderaterna Värnamo och fortsätter:

– Förslagen tar fasta på möjligheten att bo och verka i hela kommunen. Några av våra fokusområden är att stärka det lokala näringslivet som möjliggör framtida satsningar inom välfärden, utveckla och säkerställa att alla elever med särskilda behov tidigare får det stöd som krävs för att klara sin skolgång, fortsätta satsningar på föreningslivet som ett viktigt del i satsningar för att öka den fysiska och psykiska hälsan och självklart möjligheten att kunna leva, bo och verka i hela kommunen med en tillgänglig och kvalitativ välfärd, säger Tobias Pettersson. 

Moderaterna föreslår följande i sin valplattform

Att kommunen prioriterar insatser som gör att man är en attraktiv arbetsgivare 

Att kommunen undersöker möjligheten för ett kommunalt tjänstemannaansvar 

Att kommunen prioriterar investeringar som är hållbara över tid 

Att stärka arbetslinjen och kraven för motprestation i syfte att göra sig anställningsbar 

Att kommunen prioriterar kärnverksamhet och insatser där det ger effekt för medborgaren 

Att alla medarbetare i kommunen har anmälningsskyldighet vid misstanke om bidragsfusk

Att misstanke om bidragsbrott polisanmäls 

Att hembesök genomförs vid behov för att säkerställa korrekta uppgifter i samband med försörjningsstöd 

Att alla felaktigt utbetalda bidrag skall återkrävas 

Att reducerat eller indraget studiestöd till följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte kompenseras av försörjningsstöd

Att bygga en ny viadukt/centrumförbindelse. Detta är en viktig kommunikationslänk för att nå centrum i kombination med bra parkeringsmöjligheter för den centrumnära handeln/besöket 

Att kommunikationen ska förbättras mellan Värnamo centrum och kommunens kransorter med bland annat upprustat vägnät, kollektivtrafik och ökade cyklingsmöjligheter 

Att verka för att få tillstånd Europakorridoren med ett stopp i Värnamo kommun 

Att öka möjligheten för arbetspendling med kollektivtrafik 

Att bygga ett parkeringshus för att möjliggöra ett levande centrum med plats för fler invånare

Att kommunen utvecklar det brottsförebyggande rådet med representation från näringsliv, lokalpolis och kommunens säkerhetssamordnare 

Att kommunen kartlägger och tar fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet 

Att kommunen verkar för att skapa företagsverksamhet likt grannsamverkan mellan fastighetsägare, boende och näringsidkare tillsammans med lokalpolisen 

Att kommunen inrättar servicegarantier om vad företag kan förvänta sig och kompensation om det inte följs

Att kommunen inrättar ytterligare e-tjänster som underlättar företagets ansökningar 

Att kommunen tydliggör en väg in som samordnar företagens ärenden genom hela processen 

Att jämförelser med andra kommuner genomförs regelbundet för att säkerställa att avgifter, handläggningstider och service är likvärdig 

Att kommunen säkerställer att tjänstepersoner med företagskontakt ger en bra och effektiv hantering i kontakt med näringslivet 

Att kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet fokuserar på att göra det lätt att göra rätt 

Att säkerställa att kommunens avgifter för kommunal tillsyn är transparent, tydlig och välgrundade 

Att kommunen säkerställer att det finns tillräckligt med förberedd mark och detaljplaner för nya och växande företag 

Att detaljplanerna inte ska vara mer detaljerade än nödvändigt, så att företag kan anpassa lokalerna efter sina behov

Att kommunen vässar sina interna processer för att vara snabba vid etablerings- och expanderingsförfrågningar 

Att verka för en ökad vägstandard för att gynna företagande på landsbygden 

Att verka för att godkänd certifiering likställs med tillsynsbesök 

Att kommunen arbetar med strategiska upphandlingar i syfte att få in fler lokala anbud 

Att kommunen nyttjar utförarnas varandras kompetens och erfarenhet genom att bjuda in till dialog om upphandling 

Att kommunen regelbundet gör genomlysningar av kommunens verksamheter för att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer

Att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar, företag eller stiftelser 

Att införa språkförskola för barn med annat modersmål än svenska

Att kommunen samordnar praktikplatser inom såväl näringslivets som kommunens verksamheter med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och bristyrken för SFI-studerande 

Att Campus Värnamo med flera ges möjlighet att starta utbildning inom yrkessvenska

Att kommunen inför en lokalt anpassad sverigeintroduktion (likt Växjömodellen) med lokal kursplan, lokala kunskapsmål, lokal examination och krav på full närvaro för att erhålla försörjningsstöd.  

Att säkerställa motprestation för försörjningsstöd 

Att kommunen verkar för att gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar utformas i nära samarbete med näringslivet och efter deras behov 

Att kommunen utvecklar yrkesutbildningar för vuxna för att få fler att gå från bidrag till arbete

Att kommunen utvecklar och investerar i att stärka studie- och yrkesvägledningen med fokus på kompetensförsörjningen 

Att kommunen inventera utbildningsbehovet och prioriterar utbildning inom bristyrken 

Att alla gymnasieelever ska erbjudas möjlighet att driva UF-företag

Att gymnasiet och VUX erbjuder lärlingsutbildning inom hantverksyrken (smala utbildningar i samverkan med näringslivet)

Att kommunen verkar för att öka elevers kunskap om arbetsmarknadens behov närmare samverkan mellan skola och näringsliv 

Att öka samverkan mellan polis, skolan och socialtjänsten för att göra tidiga insatser. Gör det möjligt för parterna att dela sekretessuppgifter. 

Att tillföra resurser i skolan för att ge stöd både till elever och föräldrar där behov finns 

Att sätta upp kameror på strategiska platser eller ”tillhåll” bidrar till en ökad trygghet och uppklarandet av brott 

Att säkerställa en god beredskap för kris och händelser för kommunens invånare, exempelvis genom reservvatten, inrymningsplaner, beredskapskök och inventering av skyddsrum 

Att lärarnas tid ska ägnas åt undervisning. Utred effekten av att införa heltidsmentorer i kommunens skolor

Att öka fysisk aktivitet utanför lektionstid för att minska stöket i klassrummet. Inför rastvakter med ansvar för fysisk aktivitet på rasterna 

Att lärarnas befogenheter ska vara tillräckliga för att garantera en trygg skolmiljö 

Att tydliggöra lärares befogenheter och utbilda skolledning i vilka befogenheter som lärare har och vad de behöver sätta sin personal inom 

Att säkerställa att elevhälsan är dimensionerad efter behov. Exempelvis genom fler specialpedagoger och speciallärare på alla nivåer för att tidigt fånga upp och stötta elever som riskerar att inte nå målen 

Att öka samverkan mellan förvaltningarna i syfte att underlätta för elever med särskilda behov 

Att öka samverkan mellan förvaltningarna genom exempelvis TSI (tidigt samordnade insatser) 

Att ett kompetenslyft genomförs med all personal inom skolan om att förstå och bemöta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser

Att göra en översyn av skolmiljöerna i syfte att underlätta för elever med särskilda behov 

Att kommunen ser över förutsättningarna att skapa fler lärlingsprogram inom gymnasieskola och VUX

Att möjliggöra för elever att läsa sin yrkesutbildning med gymnasial lärlingsanställning

Att skapa förutsättningar för fler intraprenader inom barnomsorg och skola på sikt kan övergå till friskolor och på sätt öka konkurrensen och kvaliteten inom skolan

Att göra jobb inom skola och barnomsorg attraktivare. Exempelvis genom färre elever per klass och färre barn i förskolegrupperna

Att möjliggöra för individuell kompetensutveckling 

Att undersöka om dokumentationen kan flytta som pedagoger till andra resurser och kraftigt reduceras i gymnasieskolan där krav på dokumentation saknas

Att bygga en stark skola med en röd tråd från förskola till gymnasieskola där entreprenörskap ska genomföra undervisningen än för att utveckla den företagsanda som präglar vår region

Att stärka yrkesutbildningarna och öka samverkan med näringslivet 

Att Campus Värnamo och privata utbildningssamordnare kan växa med fler yrkeshögskoleutbildningar som möter företagens behov av kompetens 

Att göra Åbroparken mer attraktivt för alla åldrar. Exempelvis med lekplats, flytbrygga eller någon form av byggnad som föreningar/näringsidkare kan hyra 

Att utveckla Laganstråken för ökad attraktivitet, aktivitet, kultur och fritid 

Att effektivisera och förenkla tillståndsprocessen för bygglov  

Att tillskapa fler villatomter i kommunen 

Att aktivt arbeta för att möjliggöra fler byggnationer i strand- och vattennära områden

Att möjliggöra längre öppettider för krögare

Att reformera utskänkningstillståndet till att även inkludera möjlighet till microcatering (leverans av alkohol i samband med hemleverans av mat)

Att planera för fler attraktiva bostadsområden och boendemiljöer i hela kommunen, exempelvis i Helmershus, Åminne, Kvarnsjön i Bor med flera 

Att det kommunala fastighetsbolaget Finnvedsbostäder i huvudsak ska bygga där privata aktörer inte bygger och där det finns ett behov

Att minska regelkrångel med bygglovsprocessen för byggnation utanför detaljplan 

Att öka samverkan mellan kommun och vägföreningar för enskilda vägar 

Att verka för fler mötesplatser och träffpunkter för våra äldre i hela kommunen i syfte att minska ensamhet och psykisk ohälsa 

Att verka för trygghetsboenden i centrum och våra kransorter

Att öka attraktionen för omsorgsyrket, exempelvis genom att ta bort delade turer

Att trygga semesterrätten och värna om sökt ledighet

Att inrätta en egen vikariepool inom omsorgsförvaltningen

Att tillämpa tillitsbaserat arbetssätt

Att säkerställa en sammanhållen vårdinsats som leder till färre kontaktpersoner inom vården

Att öka samverkan mellan region och kommun, socialforvaltning och skola för att exempelvis förebygga den psykisk ohälsan

Att öka samverkan med civilsamhället

Att kommunen ser över den fysiska planeringen och miljön på platsen ur ett trygghetsperspektiv

Att stoppa utbetalningar till föreningar och organisationer som inte arbetar for jämställdhet och jämlikhet

Att revidera policyn for hedersrelaterad brottslighet och aktivt arbeta för insatser som motverkar hedersrelaterad brottslighet 

Att kommunen säkerställer infrastruktur för elbilsladdning 

Att verka för att det byggs fler laddstolpar i kommunen 

Att utveckla mer digital service på biblioteken 

Att utreda och förändra kollektivtrafiken i syfte att fler ska åka med bussarna 

Att öka miljörådgivning från kommunen till näringsliv och medborgare 

Att verka för utbyggnad av solceller i kommunen

Att utveckla gröna rekreationsområden 

Att kommunen gör insatser gör att bibehålla och öka den biologiska mångfalden. Exempelvis genom ökad grad av sedumtak vid nyproduktion 

Att sälja kommunal konst som inte används 

Att samarbeta med näringslivet i utformandet av rondellkonst – ge företagen möjlighet att profilera sig genom konstnärlig gestaltning i kommunens rondeller 

Att tillskapa fler mötesplatser för aktivitet och umgänge tillsammans med föreningslivet i hela kommunen

Att öka samverkan mellan kommunen och civilsamhället ytterligare på satsning på föreningsliv. Exempelvis genom att även omfatta seniorföreningar

Att se över tillämpningen av enprocents-regeln under perioder vid hög investeringsvolym

Att öka stödet till föreningslivet i syfte att attrahera fler ungdomar till engagemang och delaktighet

Taggar