Nyheter

Sa ja till höjd avfallstaxa

Nyheter Kommunfullmäktige sa ja till SÅM:s förslag om höjd avfallstaxa för 2022.

Kommunfullmäktige sa ja till SÅM:s förslag om höjd avfallstaxa för 2022. Bilder: Pressbild/Arkivbild Montage: David Alin

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutade under 2017 att bilda ett gemensamt kommunalförbund, SÅM, Samverkan Återvinning Miljö. SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa. 

Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala renhållningsansvaret. 

Föreslagen taxa är samordnad med taxa i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, administration, information med mera. Den rörliga delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, hämtnings-, och behandlingskostnader. 

Avfallstaxan är miljöstyrande, vilket innebär att det abonnemang som bedöms ge störst miljönytta har en lägre taxa. Fyrfackskärl för småhus och utsortering av matavfall för flerbostadshus och verksamheter kommer således ha den lägsta taxan och abonnemanget för blandat mat- och restavfall är dyrast. 

För att uppnå nollresultat som är målet för verksamheten behöver avgifterna i taxan för Gislaveds, Gnosjö och Vaggeryds och Värnamo kommuner öka med 2 %. Anledningen till förslagen höjning är: 

  • Höjd skatt på förbränning av avfall
  • – Ytterligare två stycken gasbilar i drift från 2022-01-01. Kostnaden är 180 000 kronor om året per bil
  • Indexökning på mellan 3 till 5 procent i befintliga entreprenadavtal
  • Avtalsenliga lönejusteringar 
  • Gångvägstillägget för flerbostadshus och verksamheter (tilläggsavgift hushållsavfall) föreslås höjas till samma nivå som i Avfallstaxa för 2020. För enskilda avlopp föreslås en höjning på i snitt 3 %. 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvar för returpapper. Beslutet innebär att det efter den 1 januari 2022 blir ett kommunalt ansvar (hushållsavfall) för insamling och återvinning av returpapper. SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Fastighetsägare tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga angiven maxtaxa,
105 kr/kärl/tömning. 

SÅM föreslår i en skrivelse inkommen 6 oktober 2021att föreslå kommunfullmäktige att anta samordningsförbundets förslag till ny avfallstaxa. Kommunfullmäktige beslutade enligt SÅM:s förslag. 

Taggar