Nyheter

S motion om belysta lekplatser bifölls

Nyheter Kommunfullmäktige biföll Socialdemokraternas motion om att begåva lekplatser med belysning för användning året runt.

Kommunfullmäktige biföll Socialdemokraternas motion om att begåva lekplatser med belysning för användning året runt. Foto: Pressbild

Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion om att det är få lekplatser i Värnamo kommun som är tillgängliga vintertid då belysningen är liten eller obefintlig på många av kommunens lekplatser, framför allt på de som ligger utanför centrala Värnamo. Socialdemokraterna yrkade på att Värnamo kommun får i uppdrag att se över vilka lekplatser som kan bli aktuella att få belysning så att aktiv lek även kan ske på sen eftermiddag och kvällstid även under vinterhalvåret. 

Kommunstyrelsen remitterade den 20 oktober 2020 till tekniska utskottet för att besvaras. 

”Tekniska förvaltningen är sedan en tid tillbaka i färd med att inventera lekplatser på allmän platsmark utifrån nya krav gällande säkerhet för lekutrustning. I samband med denna inventering har även aspekter som tillgänglighet, belysning samt platsens förutsättningar att erbjuda solskydd inventerats. Inventering kommer leda till att kommunen får ett bättre underlag för att kunna erbjuda kommuninvånarna attraktiva och säkra lekplatser. 

I Värnamo kommuns plan för grönstruktur framförs ambitionen att dela in kommunens parker i olika hierarkier (det vill säga närpark eller stadsdelspark) och det kommer vara en viktig del i hur resurser kommer prioriteras i centralort och kransorter. Förslag på åtgärder samt dess finansiering kommer presenteras så snart denna inventering är gjord. 

Andra viktiga platser för rekreation och spontanaktivitet under vinterhalvåret så som pulkabackar, isbanor och dylikt bör också inventeras, men omfattas i dagsläget inte av ovanstående inventeringsuppdrag”, skrev tekniska förvaltningen i ett svar till tekniska utskottet. Förvaltningen bedömde att motionen bör bifallas, eftersom en översyn över vilka lekplatser som kan bli aktuella för belysning ligger i tekniska förvaltningens uppdrag och ingår i inventeringen av lekplatser som görs. 

– Som av en ren händelse hade vi i tekniska utskottet och Alliansen pratat om de här satsningarna på belysning tidigare, vilket nu även finns med i vår budget. Vi vill också se en annan sorts belysning, som attraktivitetsbelysning, så att det inte bara blir stolpar jämte cykelvägar. Det är just där och på lekplatser det behöver kompletteras. Då kom den här motionen in och vi sa att självklart ska vi säga ja till den, den är i vår riktning, sa Gottlieb Granberg (M), ordförande i tekniska utskottet.

Även Sandra Adesund (S) välkomnade kommunstyrelsens förslag.

– Jag tycker att det är viktigt att vi bifaller den här motionen. Det är viktigt att våra yngre kan röra sig tryggt och säkert på ett naturligt sätt utomhus och framförallt allt att vi aktivt kan använda våra lekytor under en större del av året, även under de mörka månaderna. 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen. 

Taggar

Dela