Nyheter

S frågar om barnkonventionen

Nyheter Socialdemokraterna har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson

Barnkonventionen blir svensk lag även i Värnamo kommun – vad händer nu?

Barn är en särskilt utsatt grupp i vårt samhälle och i världen. Barn utsätts för våld och övergrepp, de känner sig utanför, de får inte tillräckligt med värme, mat, kläder, och de används som varor. Alla barn har det inte såhär men många lever i den beskrivna misären även i Sverige. Deras trygghet beror på vuxnas vilja att leva upp till barns rättigheter och bemöta dem med respekt. Det är oacceptabelt för Socialdemokraterna.

Ledare runt om i världen har därför kommit överens om regler och rättigheter som ska följas så att barns bästa lyfts in i beslutsprocessen och deras utsatthet minimeras. Vi kallar det för barnkonventionen och den inkorporeras äntligen i svensk lagstiftning från och med 1 januari 2020.

En stor del av konventionen handlar om att skydda barn från krig, prostitution och droger. Barn får inte användas som soldater, säljas eller köpas, och de får inte utsättas för fysiska och psykiska övergrepp. Däremot har barnen rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Men framför allt så har barnen rätt till lek, vila och fritid. Och de har rätt till ett privatliv.

Vad innebär då detta i en beslutsprocess? Jo, det innebär att vuxna måste ta sitt ansvar. Vuxna måste fråga barnen hur de vill ha det och vad det är som de tycker är viktigt därför att konventionen ger barnen rätt att påverka sina liv.

Det är alltså en rättighet som vi ska leva upp till – även i Värnamo kommun. Vuxna ska med andra ord fatta de besluten som är bäst för barnen. Det är lättare sagt än gjort. Det sätter tryck på att man vet vad barnen vill och att man ger dem en möjlighet att uttrycka det i en samordnad form.

I Värnamo kommun har kommunfullmäktige i juni 2019 röstat bort ungdomssamordnaren i samband med budgeten för år 2020. En funktion som av många tolkas som nödvändig för att samordna barnens röst och presentera den för beslutsfattarna.

Våra frågor till kommunstyrelsen ordförande är:
– Hur förbereder sig Värnamo kommun för att barnkonventionen blir svensk lag?
– Hur säkrar den politiska ledningen i Värnamo kommun att barnens röst och åsikter samordnas och inkorporeras i beslutsfattande processen?
– Har skrivningar om barnens rättigheter bakats in i kommunens styrande dokument? –  Om inte, kommer detta att göras och inom vilken tidsperiod?
  Hur långt skulle du säga att Värnamo kommun har kommit med sitt arbete rörande barnkonventionen och dess implementering och tillämpning?

24 oktober 2019

Socialdemokraterna i Värnamo kommun

Genom Azra Muranovic och Bo Svedberg

Taggar

Dela