Nyheter

S-debatt om budgeten

Nyheter Socialdemokraterna debatterar frågan om neddragningar i samband med kommunens underskott och då som konsekvenser av behandlingen i tekniska utskottet.

Vi i Socialdemokraterna säger bestämt nej till förslaget att minska budgeterade pengar för föreningars anläggningsbidrag, extra investeringsbidrag, lokalbidrag samt driftsbidrag till stiftelser – totalt cirka 1,1 miljon kronor. Motivet är att föreningarna gör ett bra jobb och god insats för fritidsutbudet och folkhälsan.

Förslaget om att minska 300 000 kronor för reparationer på lekplatser och utbyte av större enheter, yrkade vi Socialdemokrater avslag på, men blev nedröstade och fick reservera oss.

Vid tekniska utskottets sammanträde den 21 augusti diskuterades åtgärder för att nå budget i balans. Detta till följd av kommunstyrelsens krav till följd av att helårsprognosen visar underskott för hela kommunen.

Tekniska utskottets prognos visar ett underskott på 8,2 miljoner för den verksamhet man har ansvar för.

Förutom nedskärning inom fritidsavdelningen föreslås minskning inom fastighetssidan, gata/park, deponier samt inom vatten- och avloppsverksamheten.

Under sammanträdet enades till slut utskottet om att återremittera förslagen som rör fritid för vidare analys.

Enda förslag på åtgärder vilka kanske kan minska underskottet föreslog vi Socialdemokrater att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med redovisning av sjukfrånvaro och övertidsuttag för vidare analys av möjliga besparingar. Detta uppdrag blev utskottet också enigt om.

Ulla Gradeen
Pär AJ Persson
Anders Ferngren

Taggar

Dela