Nyheter

Riskerar vite för hög häck

Nyheter Hög växtlighet i anslutning till korsningar utgör en trafikfara menar samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu riskerar två fastighetsägare vite.

Hög växtlighet i anslutning till korsningar utgör en trafikfara menar samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu riskerar två fastighetsägare vite. Bild: Sara Mejving/Riksbanken

I september 2021 fick samhällsbyggnadsförvaltningen ett ärende om siktskymmande växtlighet. Ärendet gällde trafiksäkerheten i anslutning till en fastighet i centrala Värnamo. Knappt en månad senare skickade förvaltningen ett informationsbrev med uppmaning att vidta åtgärd till fastighetsägarna. I maj 2022 gjorde tjänstemän ett platsbesök, där det konstaterades att åtgärd inte hade vidtagits.

Efter sommaren skickades en påminnelse till fastighetsägaren om att vidta åtgärd eller återkoppla med information till förvaltningen kring hur de tänkte åtgärda problemet. Tre dagar senare meddelade en av fastighetsägarna att häcken skulle klippas. I november sökte förvaltningen båda fastighetsägarna via telefon och fick svar av en av dem att häcken skulle klippas inom kort. Dagen efter meddelade fastighetsägaren att häcken nu var klippt och ett platsbesök bokades in veckan efter. När det väl var dags för platsbesök bedömde tjänstemännen att häcken fortfarande var för hög. Efter att fastighetsägaren delgivits tjänstemännens tankar återkopplade de med avsikten att inte göra någon ytterligare åtgärd och samhällsbyggnadsförvaltningen valde att lämna ärendet vilandes under vintersäsongen. 

Den 20 juni 2023 inkom en ny anmälan gällande siktskymmande växtlighet på fastigheten från en ny anmälare. Ärendet återupptogs och ett nytt platsbesök planerades in. I augusti besöktes fastigheten och återigen gjordes bedömningen att åtgärd behövde vidtas. 

”Häckens höjd uppgick då på högsta punkten (vid elskåpet) till cirka 1,5 meter från asfalten. Eftersom marken sluttar utmed fastigheten fanns lägre punkter på andra ställen, men ingen del uppmättes till 80 cm eller lägre”, skriver tjänstemän. 

Några dagar senare skickade förvaltningen ut ett brev till fastighetsägarna med information om ett föreläggande med vite samt att de gavs möjlighet att yttra sig i ärendet. I skrivelsen framgick också att ärendet skulle hanteras vid samhällsbyggnadsnämndens kommande möte samt att de fick tre veckor på sig att yttra sig i frågan. Fastighetsägarna inkom inte med något yttrande när tidsfristen hade gått ut. Dagen innan nämndsammanträdet gjordes ett platsbesök för att se om häcken var klippt. Det var den inte och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förelägga de två fastighetsägarna att klippa ner eller på annat sätt ta bort växtlighet så att inte höjden överstiger 0,8 meter från körbanan, mätt från fastighetsgränsens utsida, inom två 10 gånger 10 meter stora skittrianglar i fastighetens sydvästra del. Åtgärden ska vara utförd senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft, annars åläggs fastighetsägarna att betala ett vite på 2 500 kronor var i månaden fram tills att åtgärden utförs. 

”Dålig sikt i gatukorsningar och växtlighet som växer ut i gångbanan eller körbanan kan utgöra en trafikfara. En fastighetsägare är därför skyldig att hålla efter häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter för att förhindra olyckor”, skriver tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen som grund för beslutet.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Riskerar vite för hög häck

Kommentarsfunktionen är stängd