Nyheter

Rekommenderar central funktion för inköp och samordning av teknisk utrustning

Nyheter Serviceförvaltningen vill skapa en effektiv resurshantering av kommunens datorer och tekniska tillbehör. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan.

Serviceförvaltningen vill skapa en effektiv resurshantering av kommunens datorer och tekniska tillbehör. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan. Bilder: David Alin/Pressbild

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 att uppdra åt servicenämnden att utreda centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet och att återrapportering görs till kommunstyrelsen senast den 31 december 2023.

Syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå inom området datorer och tillbehör, som ett bidrag till övergripande mål om att vara en stark kommun.

Syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå inom området datorer och tillbehör, som ett bidrag till kommunens övergripande mål om att vara en stark kommun. Arbetet förväntas ge effekt inom följande områden:

Mervärde för användare: exempelvis förbättrad servicenivå, reducerade ledtider, förenkling,
göra det enkelt att göra rätt, lägga tid på rätt saker och bättre användarupplevelse

∗ Ansvarsfull resursanvändning: exempelvis undvika dubbelarbete, möjlighet till återbruk,
kontroll på kostnader, ökad inköpskraft, effektiv avtalsförvaltning och leveransuppföljning
samt enklare att uppskatta resursbehov för kommunen som helhet

Kvalitet i värdekedjan: exempelvis genom kontroll på kvaliteten, paketera leveransen rätt,
strukturerad inköpsstrategi, planering och förnyelse, förenklat underhåll, undvika sårbarhet/personberoenden, gemensam kanal mot leverantörer och förtydligat produktutbud.

”Centraliseringen kräver en behovsinventering som underlag för tillförsel av budgetram för investeringar samt driftsbudget för drift och förvaltning till aktuell central verksamhet. Att lyckas med att skapa förväntad nyttoeffekt förutsätter dels en prioriterat kommungemensam förändringsprocess och tydliga effektmål, dels definierade förändringsansvariga och ledarskap för förändring”, skriver tjänstemän spå serviceförvaltningen.

Servicenämnden behandlade frågan på sitt sammanträde i november 2023 och beslutade att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att anta återredovisningen och rekommendationen avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet. På tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att gå på servicenämndens linje. 

– Vi har haft en bra dialog med IT-chefer och förvaltningschefer. Det här är ett arbete vi vill få till, framför allt för att effektivisera vårt arbete och nyttja våra maskiner längre, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela