Nyheter

Nytt projekt ska minska sjukfrånvaro

Nyheter Ett nytt projekt ska vända Värnamo kommuns ökande sjukfrånvaro.

Foto: Pixabay

Värnamo kommun har de senaste åren haft en negativ trend gällande sjukfrånvaron. 2020 var den totala sjukfrånvaron 8,29 procent. Kommunen har också många medarbetare som har sex sjukfrånvarotillfällen eller fler under en 12-månadersperiod, en trend som fanns redan före pandemin. Den negativa trenden har fått kommunen att inse att en insats behövs göras för att bromsa utvecklingen, både på kort och längre sikt. 

Med det som bakgrund föreslås ett projekt som inriktar sig på att ta fram ett nytt arbetssätt för att följa upp och arbeta aktivt med att sjukfrånvaron på alla nivåer i organisationen. Samtidigt görs en insats för att tillsammans med cheferna i organisationen gå igenom de ärenden som finns. I det arbetet tar personalavdelningen en mer aktiv del i arbetet än vad man med dagens resurser har möjlighet till. Detta arbete tar tid och därför föreslås ett projekt som sträcker sig till och med 31 december 2022. 

Personalavdelningen har 300 000 kronor i budget för att minska sjukfrånvaron, 250 000 av dessa föreslås avsättas 2021 till att finansiera en tjänst på personalavdelningen. Resterande kostnader finansieras inom ramen för förvaltningens budget. Finansieringen för 2022 föreslås hänskjuts till budgetberedningen. 

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades frågan. Kommunstyrelsen sade ja till att genomföra projektet, att det finansieras inom kommunledningsförvaltningens budgetram samt 2022 års finansiering hänskjuts till budgetberedningen. 

– Alla i kommunstyrelsen ser det som nödvändigt att arbeta frekvent med den här frågan, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Taggar

Dela