Nyheter

Politikerna: Så ska vi bekämpa gängkriminaliteten

Nyheter I en artikelserie sammanfattar vi kommunfullmäktigepolitikernas åsikter i flera aktuella ämnen.

I artikelserien ”Allvarligt talat” har vi under våren tagit pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I en kortare artikelserie kommer vi nu att summera politikernas olika enkätsvar. En fråga som har präglat det svenska samhället de senaste åren är gängkriminaliteten. Därför ställde vi följande fråga:

Hur ska vi bekämpa gängkriminaliteten?

Jan Cherek (SD). Bild: David Alin

Jan Cherek (SD):

– Om jag hade svaret på hur man ska bekämpa den så hade jag suttit som rikspolischef! Men jag skulle nog se flera åtgärder:

1) Utvisa alla utländska medborgare som är kriminella, oavsett vad som sker i deras hemland.
2) Öka kraven i skolan och ge lärare mer befogenheter att få ordning i klassrummen.
3) Se till att föreningen KRIS får ekonomiska möjligheter att verka och informera i skolan.
4) Se inte alla invandrare som en homogen grupp utan se dem som individer.
5) Ge tullen mer resurser, bland annat med fler narkotika- och vapenhundar.
6) Försök få ungdomar att redan i unga år respektera lärare, blåljuspersonal, ordningsmakten med flera.
7) Höj straffen på de som utnyttjar yngre förmågor att göra brott åt dem.
8) Fler fältassistenter och ungdomscoacher samt att man inför kvartersgårdar i stället för en stor fritidsgård.

Fjodor Eklund (V). Bild: David Alin

Fjodor Eklund (V):

Ta avstånd från kriminalitet och våld. Satsa på förebyggande åtgärder, som stöd i tidiga år, föräldrastöd, goda förebilder och en sund social kontroll. Satsa på föreningslivet, fritidslokaler och familjestöd. Gå på pengarna, gör kriminaliteten ”olönsam”. Fortsätt värna rättsstaten i stället för att under sken av brottsbekämpning tumma på rättssäkerheten (habeas corpus).

Aldijana Puskar Imsirovic (S). Bild: Arkivbild

Aldijana Puskar Imsirovic (S):

– Genom en aktiv fritid, det vill säga mer föreningsaktiva ungdomar. Skapa meningsfull fritid så att ungdomarna inte hittar på alternativa knasiga aktiviteter. Motsvarighet till Navet behövs centralt i staden för alla våra ungas bästa, för att de ska få meningsfull fritid. Skapa naturliga mötesplatser och mötesforum tvärs över ålders-, köns- och de genetiska gränserna. En ny sim- och sporthall är en investering i rätt riktning som gagnar alla. Dessutom är det viktigt ur folkhälsoaspekten. Sedan handlar det även om att se till att så många kommer ut i arbete och för ungdomar gäller det att tillskapa fler sommarjobb inom kommunen. Se till att unga lyckas i skolan, att de tar ut sin gymnasieexamen så att de inte riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och därmed i förlängningen inte riskerar att bli potentiellt kriminella. Integration är a och o. Att svenskar och utländska lever fysiskt och geografisk bredvid varandra är inte samma sak som att leva med varandra.  

Håkan Johansson (KD). Bild: David Alin

Håkan Johansson (KD):

– All kriminalitet är av ondo. Än mer gängkriminalitet, eftersom den utnyttjar människor inne i gängens nätverk å det grövsta och drabbar oskyldiga människoliv utanför nätverken. Det bästa sättet att förebygga gängkriminalitet är att ge barn trygga och stimulerande uppväxtvillkor. Den bästa miljön för det är ett förtroendefullt samarbete mellan familjer, skola och föreningsliv. När gängkriminaliteten har tillåtits att breda ut sig och hålla samhället i ett järngrepp, som nu, tycker jag att det är skönt att ha en regering som tar de nödvändiga krafttagen i form av skärpt lagstiftning, utbyggt rättsväsende och fler platser i kriminalvården.

Inger Axelsson (C). Pressbild: Centerpartiet

Inger Axelsson (C):

– Centern har flera förslag för att bekämpa gängkriminalitet. Allt från att stärka skolan och möjlighet att fler elever går ut med godkända betyg och kunna studera vidare till att stärka rättskedjan, stärka vittnesskyddet, skärpa vissa straff, lokalt förankrad polis med mera. Många straffskärpningar har skett, både från förra regeringen som av den nu sittande. Detta leder till att fler anstaltsplatser behövs och att fler anstalter ska byggas, bland annat i Värnamo kommun.

I dag vet vi att trivas i skolan, att lära sig, utvecklas, gå ut skolan med godkända betyg, komma in på en gymnasieutbildning ger det största skyddet och förutsättningar att leva ett självständigt liv. Ibland är inte livet så enkelt eller självvalt. Föräldrar och barn drabbas av, eller lever av olika omständigheter, i olika svårigheter. Därför behöver man också se till hela familjen för att barn ska kunna tillgodogöra sig lärandet i skolan.

Tobias Pettersson (M). Pressbild: Moderaterna

Tobias Pettersson (M):

– Gängkriminaliteten är ett av Sveriges mest akuta samhällsproblem och måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Regeringen har nu drivit igenom flera mönsterbrytande åtgärder för att krossa gängen.

 Lagändringarna om preventiva tvångsmedel trädde i kraft den 1 oktober 2023.
 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk gäller från och med den 1 juli 2023.
 Obligatorisk häktning i fler fall gäller från och med den 1 juli 2023.
 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (rumsavlyssning, husrannsakan, genomsökning på distans), visitationszoner, anonyma vittnen, en grundlagskommitté ska bland annat se över möjligheterna att kriminalisera deltagande i kriminella gäng, vistelseförbud, särskild förverkandegrund med omvänd bevisbörda.

Vidare vill Moderaterna också införa bland annat:

 Dubbla straff, från 2 till 4 år, för de som möjliggör skjutningar och sprängningar, polisiära vistelseförbud för att få bort gängkriminella från de områden där de begår brott och ett system med tidsmässigt och geografiskt begränsade visitationszoner för att få bort vapen från gatorna och kyla ner gängkonflikter.

 Ge rättsväsendet bättre verktyg att utreda brott genom att satsa på fler övervakningskameror, utöka möjligheten till datalagring, förstärka Nationellt forensiskt centrum.

 Införa ett system med anonyma vittnen, så att fler vågar vittna. Man vill även stärka skyddet för vittnen och brottsoffer, bland annat genom skärpta straff för övergrepp i rättssak och se till att polisen förstärker och tar ett samlat nationellt ansvar för vittnesskydd i hela landet.

 Föra över ansvaret för grovt kriminella unga från Statens institutionsstyrelse (SIS) och kommunernas socialtjänster till Kriminalvården. Det skulle till exempel innebära att Kriminalvården tar över ansvaret för de ungdomshem där sluten ungdomsvård bedrivs.

 Strama åt möjligheterna till permission och villkorlig frigivning för gängkriminella på anstalt under pågående gängkonflikt, där den intagna har stark koppling till någon av gängen.

 Ta gängens pengar. Inför ett totalt bidragsstopp för gängmedlemmar och gör det betydligt lättare att vräka gängmedlemmar. Använd omvänd bevisbörda för att beslagta kriminellas statussymboler och stoppa gängkriminellas möjligheter till statussymboler på kredit.

Bengt Lundström (SD). Bild: David Alin

Bengt Lundström (SD):

– Ge polisen mer befogenheter och resurser för att tillsammans med tullen, Kronofogden och skattemyndigheten kontrollera kriminella personer och konfiskera deras tillgångar, samt effektivare gränskontroller så att stöldgods inte kan tas ur landet.

Anetté Myrvold (S). Bild: David Alin

Anetté Myrvold (S):

– Jag tror mycket på tidiga insatser: mer resurser och insatser till barn i åldrarna inom ramen för förskola, grundskola och gymnasieskola. Låt alla på riktigt få samma möjligheter till likvärdig skola med de insatser som krävs för att varje individ ska klara en skolgång samtidigt som att alla ska få möjlighet till en aktiv fritid. Om du vill bli proffs inom fotboll, ishockey, ridning, brottning, skytte, vara ute i naturen eller bara hänga med kompisarna på världens bästa fritidsgård så ska detta vara möjligt oavsett vilken bakgrund du har eller vad dina föräldrar tjänar. Jag tror att barn blir inte lockade till kriminalitet om de har andra alternativ och möjligheter

Haris Sibonjic (C). Bild: David Alin

Haris Sibonjic (C):

Det måste bekämpas genom att stärka rättskedjan, från polisen till domstolarna till kriminalvården. Vi behöver stärka rättssystemet. Vi har redan skärpt straff för brott i kriminella nätverk, men vi behöver också införa nolltolerans mot småbrott. Polisresurser behöver förbättras med fler synliga poliser och polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än i idag. Vi måste stoppa rekrytering av gängmedlemmar genom bättre samarbete mellan olika myndigheter och jobba med förebyggande åtgärder av olika slag.

Camilla Rinaldo Miller (KD). Bild: David Alin

Camilla Rinaldo Miller (KD):

– Om barn och unga får en säker och trygg uppväxt kommer det att förhindra att de fastnar i händerna på kriminella. Det ska också vara svårare för kriminella att få tag i vapen och narkotika.

Mikael Karlsson (C). Pressbild: Värnamo kommun

Mikael Karlsson (C):

– Vi behöver jobba på flera fronter för att komma till rätta med det. Dels behöver vi lösa den akuta situationen med resurser till polis och rättsväsende, dels inom kommunen. Vi behöver ge våra barn de rätta verktygen för att klara sig och kunna bidra till samhället. De behöver en bra skola och tidigt stöd om de inte hänger med, men också stimulans om det ligger i spets. Föräldraansvaret kan man inte bortse ifrån. Ett bra samarbete mellan kommun, skolan och föräldrar är viktigt. Som man säger i Afrika: ”det behövs en by för att uppfostra ett barn”.

Peter Regnell (L). Pressbild: Liberalerna

Peter Regnell (L):

– Hårdare straff. Enklare fängelser och ingen möjlighet till att träffa nya därinne är vissa åtgärder. Flytta gärna på dem några gånger under sin fängelsevistelse. Har de inte svenskt medborgarskap ska de utvisas efter utsläppsminskningar. Vi koncentrerar oss också alltför mycket på gängen när vi bör koncentrera oss mer på de som köper drogerna. Även högre straff där.. det hade medverkat till ingen demand, ingen supply. Så länge alltför många önskar knarket till sina kontor och hemmaleveranser så kommer vi inte åt pudelns kärna.

Ibrahim Candemir (KD). Bild: David Alin

Ibrahim Candemir (KD):

– Det bästa sättet att förebygga gängkriminalitet är att ge barn och ungdomar en trygg och bra uppväxtmiljö. Den bästa uppväxtmiljön för barn och ungdomar är ett förtroendefullt samarbete mellan familj, skola och föreningsliv. Här är det jätteviktigt att ha barn och ungdomar i fokus och sätta in tidiga insatser men också ha regelbunden dialog mellan alla berörda. När gängkriminaliteten har tillåtits att breda ut sig, som det har skett hittills tycker jag att det är jättebra att regeringen som nu tar de nödvändiga krafttagen i form av skärpt lagstiftning, utbyggt rättsväsende och fler platser i kriminalvården.

Margareta Lindahl (KD). Arkivbild: David Alin

Margareta Lindahl (KD):

– Tidiga förebyggande åtgärder är den viktigaste delen i att förhindra brottslighet och otrygghet. Här spelar familjen/skolan en viktig roll och socialtjänsten behöver kunna stödja utsatta familjer med förälder stöd. Personal inom förskola/skola bör tidigt kunna uppmärksamma beteenden som kan leda till våld och kriminalitet i framtiden. Riva sekretesshinder mellan myndigheter och främja samverkan. Satsa på en jämlik skola och allas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Fredrik Lingeskog (L). Pressbild: Liberalerna

Fredrik Lingeskog (L):

– Hanteringen av den aktuella otrygghetskrisen i vårt samhälle kräver en kombination av omedelbara och långsiktiga åtgärder. På kort sikt behöver vi förbättra de verktyg som står till förfogande för polis och åklagare, genom en betydande utbyggnad av poliskåren och införandet av effektiva påföljder som skyddar samhället från farliga brottslingar. Samtidigt bör dessa påföljder erbjuda lämplig behandling för dem som verkligen strävar efter att bryta med sin kriminella livsstil. På lång sikt krävs åtgärder för att ta itu med de grundläggande orsakerna till att människor hamnar i kriminalitet. Det innebär en generös men kravställande integrationspolitik, ökat föräldraansvar, förbättrade verktyg för socialtjänsten, en fungerande skola som når alla och kraftfulla insatser för att hindra gängens rekrytering av nya medlemmar. Endast genom att arbeta på alla dessa områden kan vi nå en hållbar förändring till det bättre

Emma Söderhjelm (C). Bild: David Alin

Emma Söderhjelm (C):

– Kortsiktigt ser jag myndigheters samverkan som en effektiv strategi. Att polisen kan göra utmätningar åt kronofogden via telefon när de stöter på kända gängkriminella är till exempel ett smart sätt.

Att långsiktigt stoppa gängkriminaliteten handlar främst om att stoppa nyrekryteringen och även här är skolan en nyckelfaktor. Vi behöver en skola som utmanar och ställer krav men också finns till för de som har det svårt i skolan. Här måste skolan ha både ett systematiskt arbetssätt för att tidigt, gärna i förskolan, fånga upp de elever som behöver pedagogiskt stöd och sedan måste de resurser som behövs för att hjälpa elever så att de inte halkar efter finnas.

Vi behöver också ett starkt civilsamhälle. Många och starka demokratiska föreningar där barn och ungdomar kan få en meningsfull sysselsättning och ett bredare kontaktnät gynnar vår demokrati. Att få hjälpa till att göra något för andra skapar en positiv känsla av samhörighet.

Marie Skogefors (L). Pressbild: Liberalerna

Marie Skogefors (L): 

Gängkriminaliteten är ett akut samhällsproblem som kräver både omedelbara och långsiktiga lösningar. En långsiktig lösning som vi behöver jobba mycket med är tidigt samordnade insatser, ett samarbete där förskola, skola, hälso- och sjukvård, elevhälsa och socialtjänst jobbar tillsammans. Ett viktigt arbete som pågår i Värnamo kommun där mer resurser kommer att behövas. Att barn och ungdomar får rätt hjälp och stöd utifrån sina egna förutsättningar att klara av skolan ger dem en bättre chans att nå sina mål i livet. Samhället måste fånga upp barn och ungdomar innan kriminell verksamhet gör det. Regeringen har ett pågående arbete mot gängkriminaliteten som högre straff och ökade befogenheter till avlyssning och punktmarkering av gängkriminella.

Fotnot: Alla kommunfullmäktiges ledamöter, ordinarie som ersättare, har fått svara på våra frågor.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Politikerna: Så ska vi bekämpa gängkriminaliteten

Sverige har ett allvarligt problem med grov organiserad brottslighet och skjutningar. Sverige ligger nu i topp inom EU med flest dödsskjutningar, och vi måste få ett stopp på gängkriminaliteten. Miljöpartiet prioriterar särskilt dessa två områden inom rättspolitiken.

Miljöpartiet vill:
– Stoppa rekryteringen till gängen genom tidiga, förebyggande insatser och avhopparverksamhet i hela landet
– Slå mot den organiserade brottslighetens inkomster genom förstärkt myndighetssamverkan
– Införa skärpta straff för nyrekrytering av unga till kriminalitet
– Klara upp fler brott genom att ge rättsväsendet större resurser och bättre förutsättningar att säkra bevis, skydda vittnen och driva ärenden till åtal
– Öka och stärka samhällets trygghetsskapande och förebyggande närvaro i utsatta områden samt förbättra den lokala brottsförebyggande samverkan
– Att alla samhällets instanser ska samverka för att stoppa den grova organiserade brottsligheten, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
– Öka insatserna för människor som utsätts inom prostitution, människohandel och pornografiproduktion

Tack Jan Cherek.
Du är den enda politikern i den här skaran som lyckas klämma fram konkreta förslag .
Framför allt nr 1 i listan tror jag är det effektivaste och då ska det vara på livstid.

Kommentarsfunktionen är stängd