Nyheter

Politiken prövar förutsättningar för idrottsområde

Nyheter Granskning av detaljplanen för det nya idrottsområdet med tillhörande parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg fanns som beredningsärende hos teknik- och fritidsförvaltningen.

Elitfotboll genererar ett nytt idrottsområde i Värnamo

Starten av projektet för nya idrottsområdet fattades för ett år sedan då kommunfullmäktige gav i uppdrag till tekniska utskottet att uppföra en ny arena för elitfotboll. Som underlag till beslutet har bland annat en lokaliseringsutredning tagits fram som förordar att placeringen vid Ljussevekaområdet. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att arenan ska lokaliseras till detta området under förutsättning att detaljplanen kommer fram till att det är möjligt. 

I mars gav tekniska utskottet förslag till kommunstyrelsen att lämna över ärendet, och påbörjandet av detsamma, till samhällsbyggnadsnämnden. 

I tjänsteskrivelsen finns angivet att det succesivt exploateras, om det visar sig lämpligt, öster om Prostsjön. 

– Det kan bli en samlingspunkt för flera olika idrotter som då kan samnyttja vissa delar, som parkering och gatustruktur. Utvecklingsmöjligheterna innebär att det är viktigt att ta hänsyn till att säkra och effektiva stråk för hållbara kommunikationer, såsom både kollektiv, gång- och cykeltrafik men även för för motortrafik, menar tjänstepersonerna på kommunala förvaltningen. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har parallellt med planprocessen arbetat med projektering av arena samt tillfartsväg där förvaltningens samtliga teknikområden varit involverade. Under projekteringen har flera frågeställningar kopplat till planprocessen kunnat hanteras skyndsamt i nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

— Vi har inga nya synpunkter att lämna, menar Gottlieb Granberg (M) ordförande i teknik- och fritidsnämnden gällande det närmare 16 hektar stora området som ligger mellan Prostsjön och Ljussevekaleden. 

I fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad omnämns området för både inomhus- och utomhusidrotter, dels då det redan i närheten finns flertalet fotbollsplaner och befintlig idrottsanläggning, Finnvedsvallen. Området är lämpligt för att samordna utomhusidrotter samt simhall och ishall. 

Yttrande gällande samrådshandlingarna inkom i början av november där bland annat: 

Länsstyrelsen anger att markens lämplighet ska kartläggas innan byggnation, att bullerutredning ska tas fram, att området ska kunna hantera ett 100-årsregn, att det i planförslaget står skyfallsyta norr om väg 151 och i dagvattenutredningar står öster, vilket är mer korrekt enligt de bifogade kartorna. 

Trafikverket konstaterar att trafikökningen inte är beräknad trots att arenan har 6 500 platser och att kommunen ska återkomma med en trafikutredning. 

Värnamo Naturskyddsförening anser att placeringen är mindre bra, då stora delar av arenan kommer att anläggas på arenaområdets torvmark, som i dag fungerar som en kolsänka, som måste grävas ur och återföras med ersättningsmassor. Dessutom måste en omfattande markförstärkning i form av pålning ske innan marken ens kan bebyggas. Mossen är även tillrinningsområde för kommunens huvudvattentäkt. Ljusseveka och arenan kommer att uppföras i nära anslutning till det inre skyddsområdet, som har en mycket högt skyddsvärde. Dricksvattenförsörjningen blir helt avgörande för kommunens utveckling och framtida dricksvattenförsörjning måste säkerställas. 

Svenska kyrkan föredrar alternativet där infarten till arenaområdet sker från väg 151, då ett av förslagen passerar alldeles intill kyrkogården. Just nu finns inga gravplatser på detta område, men med en expanderad stad och befolkning kommer detta område att behövas. 

Värnamo Energi anger att man är i behov av en yta för transformatorstation i direktanslutning till arenan och då bedöms detta vara i hörnet syd-väst del. 

Miljöpartiet anser att byggnationen av arenan ger en betydande miljöpåverkan och bör utredas med en miljökonsekvens analys som underlag. 

Sverigedemokraterna kommenterar att man är fullt medveten med att förbundet kräver en arena med krav som ställs i spelet, men anser att placeringen i närheten av skyddat vattenområde är olämpligt. 

Om mindre än två veckor ska synpunkter ha inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen gällande granskning av detaljplanen för del av Ljusseveka 2:1 med flera… 

Enligt Värnamos kommuns hemsida så är det upphandlade arkitektföretaget HMXW i Stockholm redan i gång med utseende och planlösningar utifrån Värnamo kommuns och IFK Värnamos gemensamma vision.

Längre ner står det att om allt går som planerat så ”förhoppningsvis kan spaden sättas i jorden för den nya arenan våren/sommaren 2023” och målsättningen är att den första matchen på den nya arenan ska spelas i februari 2025.

Taggar

1 reaktion på Politiken prövar förutsättningar för idrottsområde

Kommentarsfunktionen är stängd