Nyheter

Pettersson (M): Jag värnar om religionsfrihet och yttrandefrihet

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Tobias Pettersson (M).

Tobias Pettersson (M). Bild: Pressbild

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

– Det är mycket positivt att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato, den fria världens försvarsallians. Ett medlemskap i Nato är tillsammans med en ökad nationell förmåga det bästa sättet att stärka Sveriges säkerhet. 

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

– Jag tycker det är respektlöst och olämpligt. Flera företrädare ifrån olika partiet vill se ett förbud men jag tror ett förbud skulle vara en farlig väg att gå för det öppna och fria samhället. Både religionsfrihet och yttrandefrihet är två viktiga principer som jag värnar. 

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

– Gängkriminaliteten är ett av Sveriges mest akuta samhällsproblem och måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Regeringen har nu drivit igenom flera mönsterbrytande åtgärder för att krossa gängen.

Lagändringarna om preventiva tvångsmedel trädde i kraft den 1 oktober 2023.
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk gäller från och med den 1 juli 2023.
Obligatorisk häktning i fler fall gäller från och med den 1 juli 2023.
Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (rumsavlyssning, husrannsakan, genomsökning på distans), visitationszoner, anonyma vittnen, en grundlagskommitté ska bland annat se över möjligheterna att kriminalisera deltagande i kriminella gäng, vistelseförbud, särskild förverkandegrund med omvänd bevisbörda.

Vidare vill Moderaterna också införa bland annat:

Dubbla straff, från 2 till 4 år, för de som möjliggör skjutningar och sprängningar, polisiära vistelseförbud för att få bort gängkriminella från de områden där de begår brott och ett system med tidsmässigt och geografiskt begränsade visitationszoner för att få bort vapen från gatorna och kyla ner gängkonflikter.

Ge rättsväsendet bättre verktyg att utreda brott genom att satsa på fler övervakningskameror, utöka möjligheten till datalagring, förstärka Nationellt forensiskt centrum.

Införa ett system med anonyma vittnen, så att fler vågar vittna. Man vill även stärka skyddet för vittnen och brottsoffer, bland annat genom skärpta straff för övergrepp i rättssak och se till att polisen förstärker och tar ett samlat nationellt ansvar för vittnesskydd i hela landet.

Föra över ansvaret för grovt kriminella unga från Statens institutionsstyrelse (SIS) och kommunernas socialtjänster till Kriminalvården. Det skulle till exempel innebära att Kriminalvården tar över ansvaret för de ungdomshem där sluten ungdomsvård bedrivs.

Strama åt möjligheterna till permission och villkorlig frigivning för gängkriminella på anstalt under pågående gängkonflikt, där den intagna har stark koppling till någon av gängen.

Ta gängens pengar. Inför ett totalt bidragsstopp för gängmedlemmar och gör det betydligt lättare att vräka gängmedlemmar. Använd omvänd bevisbörda för att beslagta kriminellas statussymboler och stoppa gängkriminellas möjligheter till statussymboler på kredit.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

– Sverige står inför flera utmaningar som kräver en seriös diskussion och en politik som kan lösa problemen. Frågan om olovlig vistelse har blivit alltmer påträngande och jag är positiva till att regeringen tar ett samlat grepp för att få ordning på Sverige. Ett steg i detta är utredningen om införande av anmälningsplikt för de som vistas i Sverige utan rätt till det. Det är en fråga som rör upp starka känslor och det är därför av stor vikt att man närmar sig den med eftertanke och försiktighet.

Regeringen har gett tilläggsdirektivet till utredaren att noga granska och bedöma vilka situationer som bör undantas från anmälningsplikten. Utredaren ska säkerställa att förslaget är förenligt med internationell lagstiftning inklusive EU:s grundläggande rättigheter, Europakonventionen och Barnkonventionen.

Det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser om förslaget innan utredningen är klar. Förslaget om anmälningsplikt kan, om det är korrekt utformat, ha en positiv inverkan på skuggsamhället och bidra till att skapa ordning och reda i Sverige. Min hållning är att ett ”ja” är ett ”ja” och ett ”nej” är ett ”nej”.

 Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

– Kommunikationen i centrala Värnamo behöver fungera. Det har blivit en stor omställning för många de senaste åren i och med att viadukten stängdes. Om det är en ny viadukt som är enda alternativet eller om vi kan hitta ett annat sätt, som motsvarar kommunikationsbehovet och dessutom är mer ekonomiskt försvarbart, måste vi få fler svar på.

Vi behöver arbeta på bred front för att säkerställa en god kommunikation mellan våra ”stadsdelar” samt mellan kransorterna och centrala Värnamo.

Samtidigt behöver vi få fler att välja kollektivt resande samt gång och cykel i centrala Värnamo, då vi vet att många använder bilen för resor som är kortare än 500 meter. Det är viktigt för att minska våra koldioxidutsläpp och för att frigöra parkeringar för besökare till staden.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

– Politiken har skattehöjning som ett verktyg för att säkerställa finansieringen av våra kommunala verksamheter, men bör enligt mig användas som sista alternativ.

Just nu har vi, liksom övriga kommuner och regioner i Sverige, svårt att få ihop ekonomin. För mig är det första steget att säkerställa att skattepengarna går till kärnverksamhet som skola, vård och omsorg.

Jag kan se att vi har flera verksamheter som kostar mer än rikssnittet, men samtidigt levererar ett sämre resultat än rikssnittet. I vissa fall kan en kostnad över rikssnittet vara politiska prioriteringar men det är det inte överallt, att då höja skatten utan att först säkerställa att pengarna går till rätt saker och med rätt kvalitet vore enligt mig oansvarigt.

Man ska komma ihåg att en skattehöjning skulle försvåra situationen för de som redan har det tufft att få ihop sin ekonomi varje månad och att det i kombination med de höga räntorna och inflationen hade utmanat våra medborgares plånböcker ytterligare.

Taggar

Dela