Nyheter

Patienterna är nöjda med vårdcentralerna

Nyheter Länets vårdcentraler får gott betyg av patienterna. När SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, presenterar årets nationell patientenkät primärvård.  

Rachel De Basso. Arkivbild

Vårdcentralerna i Jönköpings län har förbättrat sitt omdöme inom sex av de sju områden som undersöks och hamnar totalt på en sjunde plats av landets 21 regioner.

– Resultatet visar att de invånare i Jönköpings län som besökt sin vårdcentral bland annat anser att det är bra tillgänglighet, att de bemöts med respekt och att de får bra information. Det ger högt betyg även för helhetsintrycket. Men det finns samtidigt områden som länets vårdcentraler behöver arbeta mer med. Att ta till sig patientens upplevelse av vården är inte minst viktigt i den omställning till Nära vård som nu pågår, där vårdcentralen får en allt viktigare roll, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande för nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Pressbild

• Patienternas upplevelser viktiga
NPE primärvård – Nationell patientenkät primärvård – genomförs vartannat år för att samla in synpunkter från de invånare som besökt en vårdcentral under mätperioden. Patienternas upplevelse av vården är en viktig källa i det arbete som görs med att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Detta inte minst mot bakgrund av att vårdcentralen (primärvården) är basen i hälso- och sjukvården och får ett större ansvar i att ta hand om invånare vid såväl planerade som akuta besök.

Enkäten innehåller frågor inom sju områden till vuxna patienter som besökt läkare: Delaktighet, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande samt tillgänglighet – redovisat som procent. Högst betyg får områdena respekt, tillgänglighet och helhetsintryck.

• En rad delfrågor
Varje område innehåller flera delfrågor. Några exempel:

Helhetsintryck: ”Anser du att ditt behov av vård/behandling har blivit tillgodosett?”. Upplevde du att atmosfären på vårdcentralen var bra?”.

Emotionellt stöd: ”Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren för oro, rädsla, ångest eller motsvarande?”.

Delaktighet/involvering: ”Gjorde läkaren dig delaktig i beslutet beträffande vård/behandling?”.

Respekt/bemötande: ”Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang?”.

Kontinuitet: ”Upplevde du att personalen samarbetade väl?”

Information och kunskap: ”Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?”.

Tillgänglighet: ”Är du nöjd med det sätt du kan komma i kontakt med din vårdcentral?”.

Vårdcentralen i Skillingaryd. Arkivbild

• Högre än rikssnittet 2017 och 2019
Vid den förra undersökningen 2017, låg vårdcentralerna i Jönköpings län något högre (bättre) i värde än riksgenomsnittet på alla sju områden.

Så ser det ut även vid undersökningen 2019 som nu presenteras. Länets vårdcentraler ligger på alla områden något över rikssnittet och har dessutom förbättrat det egna gemensamma resultatet på alla områden utom ett, jämfört med förra undersökningen.

• ”God vård och gott bemötande viktigt”
– Det är förstås mycket viktigt att patienterna upplever att de får en god vård och ett gott omhändertagande och bemötande när de kontaktar sin vårdcentral. Därför är det glädjande att vårdcentralerna i Jönköpings län får så bra omdömen av patienterna och att patienterna är så engagerade i att dela med sig av sina synpunkter, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

• Vårdcentralerna analyserar resultatet
Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt till att vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Alla vårdcentraler får nu del av sitt eget resultat som underlag för sitt fortsatta förbättringsarbete.

Resultatet för vårdcentralerna i Jönköpings län för de sju enkätområdena (procentsats länet, riksgenomsnitt samt ranking i riket):

Vårdcentralen Rydaholm. Arkivbild

• Delaktighet och involvering (80,2 procent, riket 79,8, plats 12), emotionellt stöd (78,5 procent, riket 77 procent, plats 9)

• Helhetsintryck (82,4 procent, riket 80,9, plats 10)

• Information (76,9 procent, riket 76,5, plats 8), kontinuitet (72,7 procent, riket 71,5, plats 7)

• Respekt (86,4 procent, riket 85,7, plats 10)

• Tillgänglighet (84,5 procent, riket 82,9, plats 7).

Undersökningen gjordes under en dryg månad i oktober-november 2019, då totalt 100 000 personer i Sverige svarade på frågor om sitt vårdbesök. I Jönköpings län var svarsfrekvensen 42,7 procent, något högre än riksgenomsnittet på 39,1 procent. Mellan 150 och 500 patienter har tillfrågats vid varje vårdcentral, beroende på antalet patientbesök under mätperioden. Svarsfrekvensen har en spännvidd mellan 22 och 57 procent.

Taggar

Dela