Nyheter

Översiktsplan fick klartecken: ”En tydlig väg framåt”

Nyheter Kommunfullmäktige klubbade igenom den nya översiktsplanen för Värnamo stad.

Den gällande fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad, även kallad FÖP:en, från 2006 är i stora delar inaktuell. Därför beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 23 januari 2019 att en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad ska tas fram. Arbetet har letts av samhällsbyggnadsförvaltningen och påbörjades 2019. 

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att vägleda i utvecklingen och planeringen av Värnamo stad. Fördjupningen ska skapa förutsättningar för omställning till en långsiktigt hållbar stad och samtidigt bidra till ökad tillväxt och attraktivitet. Förtätning, hållbar markanvändning och omställning till hållbara trafikslag ligger i fokus för utvecklingen av planen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 maj att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen, som den 7 juni beslutade att godkänna och skicka vidare föreslaget till kommunfullmäktige för antagande. Under onsdagens sammanträde var frågan uppe för beslut. 

– Det här är ett sådant ärende som vill säga ”äntligen!” över. Nuvarande översiktsplan är från 2006 och man kan lätt tro att det tog så lång tid att göra den nya, men 2019 tog vi beslutet. Nu är den klar och det är jätteskönt. Den är verkligen fördjupad och det är en lärdom att ta med för vi har varit för detaljerade i det här arbetet. Bifall till förslaget och jag är jätteglad att den går igenom, inledde Mikael Karlsson (C) från talarstolen.

Gottlieb Granberg (M) instämde i Mikael Karlssons (C) ord.

  Översikterna är våra viktigaste dokument och det blir lätt att en tar dem i all hast men vi har bearbetat dem i partierna och tyckt mycket om dem och det är bra, för då blir det våran plan. Jag tyckte också att samhällsbyggnads initiativ att vi ska ha översiktlig planering vid några tillfällen per år, dit presidierna och ibland tjänstemän blir inbjudna, för där får man en möjlighet att börja bearbeta med en revidering, för så är det nästan direkt efter att man har antagit den. ”Vad hade vi kunnat gjort bättre och vad kunde vi ha gjort tydligare?” Där är en fråga som vi har pratat mycket om biltrafik kontra gång- och cykel. Vi tycker att det är viktigt att alla ska kunna komma in till Värnamo. Man måste inte köra i staden men man måste kunna komma in till den, åtminstone två prioriterade vägar måste det vara biltrafik så att vi kan få in handeln och att de som bor utanför staden måste ha den möjligheten. Det kanske kommer i plan för trafik men annars ska man ta med det i den här revideringen. Vi måste även ta med mer kringområden i den, men det tar vi i nästa plan och vi börjar arbetet med den redan nu och som revideras över tiden för den här var alldeles för gammal, den som vi hade nu, alldeles för gammal.

Även Susanne Andersson (S) yrkade bifall till översiktsplanen. 

– Jag är jätteglad att det här är på plats. Jag är jätteglad över att samhällsbyggnad kontaktade koloniföreningarna, och jag är tacksam över de politiska partier som valde att svara på de frågor som skickades ut, och där man har ändrat ett beslut och låst det så att grönytor får leva, att människor som vill odla och ha rekreationsplatser nära tillhands, att de platserna får finnas kvar och att det också är ett område för integration. Jag är jättetacksam för det. 

Bo Svedberg (S):

– Det här har inte varit lätt. Man kan tro att vi bara har gjort en ny översiktsplan och att vi var överens. Nej, vi har inte varit överens. Vi har diskuterat den i partigrupper, i nämnder och framförallt i arbetsgruppen som har tagits fram i det här arbetet. Vi har kallat den en reviderad översiktsplan och vi har kommit till ett läge där vi känner att den här kan vi jobba efter, men detta är bara ett riktmärke för hur vi ska jobba i framtiden. Det kan komma förändringar och det har med omvärlden att göra. Jag är stolt över att vi har kommit överens och att vi har kommit någonstans på vägen, men sedan är det lite intressant här. 2018 hade Socialdemokraterna ett förslag att vi skulle gå ihop och jobba mycket mer med förvaltningarna i sådana här stora frågor. Jag vill bara tacka, för det är det vi gör nu. Äntligen har ni lyssnat på oss, tack.

Stefan Widerberg (C):

– Det här är en plan som har arbetats mycket med och som jag tycker är bra. En sådan här plan ska vara förankrad i politiken, är den inte förankrad i politiken så blir det absolut inte bra. Ska den vara förankrad i politiken så måste den också revideras. Och det som framför oss nu, är precis som Mikael säger, en fördjupad översiktsplan för resten av kommunen och översiktsplanen. Det här är den fördjupade, nu har vi även en översiktsplan som behöver revideras den kommande mandatperioden. Det innebär att vi har de här diskussionerna fortlöpande, det blir en levande plan och alla är med. Då har vi ett politikerstyrt hus, så ska det vara.

Stig Claesson (KD): 

– Det här dokumentet känns bra, men jag får många frågor: ”hur tänker ni med viadukten och trafikkaoset vid Bredasten et cetera?” Jag brukar framhålla att vi har varit otroligt duktiga på att få fram industrimark, där har vi varit otroligt framgångsrika, och man får fram beslut som fotbollsarenan rätt snabbt. Vi gör mycket bra, men i den här översiktsplanen hoppas jag även framöver få en bättre översikt över infrastrukturplanen. Infrastrukturen i Värnamo är i min uppfattning inte bra. Jag håller nästan med Filip Andersson som menade att det skulle finnas en tredje bro i Värnamo och jag tillhör den gruppen som menar att det behövs en tredje bro här. Vi ska upp till 40 000 invånare och då krävs en fungerande infrastruktur. Vi får in jättemycket människor som kommer uppe på Mossleplatån och någonstans ska de ta sig ner till staden så nära handeln som möjligt. För ett par år sedan tyckte vi att det skulle inte finnas några bilar centralt och satsade på kollektivtrafiken, det har inte funkat riktigt hundraprocentigt och så kommer elbilarna fram och det blir ett annat tänk. Därför är det bra att vi ha ett dokument som kan revideras och som vi politiker kan hänvisa till vid de olika besluten. Jag är väldigt glad att man från den här nämnden har tagit fram det här gedigna dokumentet som kan plocka fram och plugga igenom, så att vi kan ta bra beslut framöver. 

Mikael Karlsson (C):

– Jag stämmer in i lovsången och vill tacka alla inblandade, särskilt S för vi har haft en väldigt bra dialog i det här ärendet där vi tillsammans har suttit ner. Det har varit ett givande och ett tagande och en förståelse där vi har kommit fram till något som blir bra. Man har tänkt tillsammans och det är något vi ska ta fasta på, i synnerhet i de här stora besluten som påverkar oss en lång tid framöver. Jag tror att de vi jobbar för, invånarna, våra anställda, företagarna, föreningar, kyrkorna och besökarna, har mycket att vinna på om våra beslut är väl förankrade och dessutom håller över tid. Jag tänker att sådana här beslut borde tåla ett nackryck, till och med. 

David Kolström (V):

– Efter att ha varit initialt skeptiska i början av arbetet och efter mycket revideringar och diskussion ställer sig även V bakom det här dokumentet. Det är precis det här Värnamo behöver: vi behöver en tydlig väg framåt och det är det vi behöver.

Azra Muranovic (S):

– Den här planen har vi vaskat sedan 2019 då vi började med den. Då var vi inte alls överens helt och hållet, kanske till 70 procent. Nu har vi landat i ett förslag där ingen lägger ett avslagsyrkande, vilket betyder att vi har betett oss på ett demokratiskt sätt. Ingen har fått allt, alla har fått något. Bifall till den fördjupade översiktsplanen som jag verkligen hoppas kommer att hjälpa oss lösa trafiksituationen, för jag känner precis som Stig Claesson att det här blev inte bra. Jag ser fram emot att trafikplanen kommer upp. 

Kommunfullmäktige klubbade efter avslutad debatt igenom översiktsplanen. Samtliga ledamöter i SD reserverade sig mot beslutet. 

Taggar

1 reaktion på Översiktsplan fick klartecken: ”En tydlig väg framåt”

Kommer kommande separering av gråvatten mot toalettvatten att finnas med i planen?
I framtiden måste en sådan ändring till på grund av vattenbrist. Grävde man till exempel ned dubbla rör från de västra orterna häromåret?
I Helsingborg pågår sådana försök nu.

Kommentarsfunktionen är stängd