Nyheter

Ökad aktieutdelning efter bra 2019 hos Bufab

Nyheter Värnamobaserade Bufab redovisar en fortsatt stor tillväxt.

Koncernen noterar god tillväxt och starkt kassaflöde, men lägre efterfrågan och marginal. Ett strategiskt förvärv har gjorts i Nordamerika. Styrelsen föreslår nu höjd utdelning.

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 124 (966) miljoner kronor, varav -5 procent organiskt
 • Orderingången ökade med 17 procent och var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 73 (82) miljoner kronor motsvarande en marginal på 6,5 (8,5) procent.
 • Exklusive förvärvskostnader uppgick EBITA till 82 (82) miljoner kronor och marginalen till 7,3 (8,5) procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,03 (1,65) kronor
 • American Bolt & Screw med en årsomsättning på omkring 500 miljoner kronor förvärvades

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 4 348 (3 786) miljoner kronor, varav 1 procent organiskt
 • Orderingången ökade med 15 procent och var i nivå med än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 384 (367) miljoner kronor motsvarande en marginal på
  8,8 (9,7) procent.
 • Resultatet per aktie uppgick till 6,75 (6,79) kronor
 • Operativt kassaflöde ökade till 351 (175) miljoner kronor
 • Sammantaget uppnådde Bufab 2019 sin högsta årsomsättning och rörelsevinst någonsin
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,75 (2,50) kronor per aktie

Jörgen Rosengren. Arkivbild

Starkare position i utmanande marknad

Bufab hade god tillväxt under såväl det fjärde kvartalet som helåret 2019. Däremot tilltog i det fjärde kvartalet den inbromsning som syntes redan i början av hösten, vilket vi bedömer delvis berodde på våra kunders ovanligt långa produktionsuppehåll i slutet av året och på lagersänkningar. Följaktligen upplevde Bufab i båda sina rörelsesegment negativ organisk tillväxt i kvartalet om 5 procent, trots något ökade marknadsandelar. Vårt fokus under 2020 är därför att ta ytterligare nya affärer och på så sätt möta en eventuell svagare marknad.

Bruttomarginalen var svagare än föregående år och även svagare än tredje kvartalet. Detta beror främst på lägre bruttomarginaler i förvärvade bolag, men också på sämre affärsmix i segment International samt på lågt kapacitetsutnyttjade i våra tillverkande bolag. I övrigt bidrog såväl prisökningar som inköpsbesparingar positivt till marginalen. Vi avser att realisera ytterligare inköpsbesparingar 2020, vilket underlättas av efterfrågeläget.

Vid de första tecknen på försvagad efterfrågan i mitten av 2019 lanserade vi ett koncernomfattande program för ökad effektivitet, vilket understöds av vår satsning på digitalisering. Programmet syftar till att realisera besparingar om cirka 40 miljoner kronor på helårsbasis med full effekt från det fjärde kvartalet 2020, och började bidra till resultatet under det fjärde kvartalet 2019.

Vi genomförde också ett viktigt strategiskt förvärv i Nordamerika i kvartalet, efter att under en längre tid ha sökt efter en bra plattform för fortsatt expansion med våra globala kunder där. Nu kan vi välkomna American Bolt & Screw till Bufabgruppen. Bolaget omsatte 2019 omkring 500 miljoner kronor med god lönsamhet och har en organisation, affärsmodell och kultur som ligger mycket nära Bufabs. Vi har redan börjat arbeta med de affärsmöjligheter som förvärvet för med sig. Förvärvskostnader om 9 miljoner kronor belastade kvartalet.

Sammantaget var rörelseresultatet i det fjärde kvartalet, justerat för förvärvskostnader, oförändrat jämfört med motsvarande kvartal 2019. Rörelseresultatet är otillfredsställande. Vi har därför grundligt gått igenom organisation och handlingsplaner i hela koncernen. Prioriteterna inför 2020 är för det första att intensifiera försäljning och marknadsföring, och för det andra att genom inköpsbesparingar, strikt kostnadskontroll och effektivisering, samt goda bidrag från förvärv åstadkomma en betydande resultat- och marginalförbättring.

Vi kommer under det första kvartalet 2020 att genomföra en omorganisation där dagens två rörelsedrivande segment ersätts av fyra segment (North, West, East och UK/North America) som i sin tur är organiserade i 10 affärsenheter. Syftet är att dra ytterligare nytta av Bufabs stora internationella räckvidd och globala kompetens, samt att öka fokus på operativa förbättringar i varje dotterbolag.

Bufab är ett entreprenöriellt bolag som möter svaga resultat med snabba och kraftfulla åtgärder. Men vi eftersträvar också att fortsätta Bufabs goda utveckling på lång sikt. Trots det svaga kvartalsresultatet var helåret 2019 det fjärde året i rad med ”all-time high” för omsättning och rörelseresultat. Vi noterade även vårt bästa kassaflöde någonsin, dubbelt så högt som 2018.

Vi arbetar systematiskt vidare med att stärka kundrelationer och öka marknadsandelar, att bygga världens bästa leverantörsbas, att utveckla en globalt ledande ”best practice”, och att fortsätta digitalisera våra processer. Hållbarheten i hela vår värdekedja tog ett tydligt steg framåt under året. Två strategiska förvärv bidrog till god tillväxt och stärkte vårt kunderbjudande och globala räckvidd väsentligt.

Det första kvartalet har börjat tillfredsställande, men den globala efterfrågan är fortsatt osäker inför resten av 2020. Vår position är dock sammantaget väsentligt starkare än för ett år sedan. Våra åtgärdsprogram ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling oavsett hur marknaden utvecklas, och att detta år nå vårt mål: att bli det ledande bolaget i vår bransch.

Jörgen Rosengren
Vd och koncernchef

Taggar