Nyheter

Oaser i din närhet

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Naturreservatet Lundsbo bokskog är ett kommunalt naturreservat bildat för att hedra minnet av den stora naturkämpen Edvard Wibeck. Området består av en vacker bokskog som besöks flitigt av närboende.

Växt- och djurliv

Naturreservatets kärnområden med gammal bokskog hyser en lång rad hotade eller naturvårdsintressanta arter. I bokskogen hittades vid en inventering år 2010 inte mindre än 13 rödlistade arter. Flera arter uppträder i stora populationer och flertalet av lavarterna är rödlistade samt klassas som signalarter. Lunglav förekommer på många träd. Violettgrå porlav är nyupptäckt för Jönköpings län och förekommer på flera bokar. I bokskogen trivs fågelarter som spillkråka, gröngöling, kattuggla och mesar. Under sommarhalvåret finns här sångare och en morgon eller kvällspromenad kan vara magisk då svarthättor, rödhakar, grönsångare och flugsnappare sjunger.

Kultur

Torpet och torpmiljön utgör en värdefull och välbevarad kulturmiljö med ursprung i det äldre kulturlandskapet i Lundsbo. Torpmiljön utgör även en pedagogisk resurs för att förstå och tolka äldre generationers liv och deras påverkan på natur- och kulturlandskapet i Lundsbo. I reservatet finns förutom torpet även flera husgrunder, bestående av ekonomigrunder, brygghus, jordkällare och brygghus. I reservatet finns tre industrilämningar, dels en lintorkningsgrop och ett stenbrott intill tomtmarken och dels en kolmila i norra delen. I reservatet ingår även sex fossila åkrar med åkerhak och inslag av röjningsrösen och stenmurar. I reservatet ingår även flera äldre kommunikationslämningar i form av en hålväg och tre färdvägar.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar