Nyheter

Nytt bostadsområde vid Skogsfållen

Nyheter Kommunfullmäktiges ledamöter godkände detaljplanen på Rörstorp i Värnamo där åtta nya villatomter skapas.

I november 2019 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan Skogsfållen. 

Planområdet som mäter en total areal på 9 400 kvadratmeter är beläget i östra delen av Värnamo tätort, i stadsdelen Rörstorp. Marken ägs till övervägande del av kommunen men en mindre del av kvartersmarken inom planområdet ägs av enskilda fastighetsägare. Planen syftar till att skapa ytterligare tomter för enfamiljshus och det blir då en förtätning av befintlig bebyggelse. 

Detaljplanen har varit utställd för samråd under hösten 2020. 

I handlingarna finns att läsa att det befintliga bostadsområdet intill har uppförts på 1960-talet och det vanligt förekommande fasadmaterialet är trä och tegel och tillkommande bebyggelse bör ta hänsyn till befintliga byggnaders utformning. E4:an ligger cirka 170 meter från planområdets östligaste del och förordningen om trafikbuller ligger detta nära riktvärdet som är 60 dB(A). 

Grannar i området har fått tycka till om detaljplanen och där märks bland annat oro för dagvattenmagasin, markavvattningen vid kraftig skyfall, översvämningar, grönområde som försvinner, olämplig förlängning av Rönnbärsvägen med farlig och onaturlig korsning. Samtliga inkomna yttranden har besvarats av kommunen och fullmäktiges ledamöter godkände detaljplanen vid torsdagens sammanträde. 

Här planeras åtta nya villatomter

Taggar

2 reaktioner på Nytt bostadsområde vid Skogsfållen

Helt underbart att man ska få bygga hus där. Prefekt område. Och hoppas på mer grönytor som blir tomter i Värnamo. Ingen som använder dessa ändå.

Kommentarsfunktionen är stängd