Nyheter

Ny grundskola på gång

Nyheter Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Värnamos nya grundskola på väster.

Den nya skolan (svart) kan enligt förslaget till detaljplan placeras så här mellan Gröndalsleden (uppe till vänster) och Sveavägen (uppe till höger). Till höger om skolan i höger bildkant syns en framtida busshållplats, den nya infarten från Sveavägen och skolans parkering. Ritning: Värnamo kommun

Värnamo kommun har under ett par års tid planerat för byggandet av en ny grundskola i Värnamo stad. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen utrett lämplig placering beslutade samhällsbyggnadsnämnden på begäran från kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Västhorja 12:5 med flera i Värnamo stad, för att möjliggöra för en etablering av en grundskola med tillhörande idrottshall. Avsikten är att idrottshallen ska nyttjas både av skola och av föreningar. 

Förslagen till detaljplan har varit ute på samråd mellan den 9 april 2020 till 11 maj 2020 och utställt på granskning under perioden 22 november 2022 till den 19 december 2021. Under granskningen har tre yttranden utan kommentarer/erinringar och fem yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. Efter granskningen har ett antal mindre revideringar av planhandlingarna skett. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under våren att överlämna planförslaget för den nya grundskolan till kommunfullmäktige för antagande. Under torsdagens sammanträde diskuterade fullmäktiges ledamöter frågan. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) var först upp i talarstolen. Med glädje yrkade hon bifall till kommunstyrelsens förslag. 

– Det här blir jättebra. Vi har ett stort behov av det här i Värnamo kommun.

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Arditha Berisha Cani (S) var av samma åsikt.

– Jag är så glad, äntligen ska en ny skola byggas! Vi vill ju växa och det här är ju ett sätt, där vi ser att det finns utrymme. Jag är jätteglad och yrkar bifall. 

Ett enigt fullmäktige beslutade att anta den upprättade detaljplanen för del av Västhorja 12:5 med flera i Värnamo stad. Ett beslut som innebär att Värnamo inom ett par år blir en ny grundskola rikare.

Taggar