Nyheter

Nu öppnas klimatklivet

Nyheter Det handlar om att söka pengar för att investera för klimatåtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser

Bild: Länsstyrelsen

Nu har länsstyrelsen öppnat för årets första ansökningsomgång av statligt stöd för klimatinsatser. Stödet riktar sig till bland annat föreningar, organisationer, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner. Privatpersoner kan inte söka just det här stödet. En bedömning görs av ansökan men det främsta som man vill se är klimatnytta, det vill säga hur många kilo koldioxid som sparas per investerad krona.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än ”Begränsad klimatpåverkan” påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Kriterier för att få stöd
Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

  • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
  • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
  • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Laddstationer för elfordon
Förutom klimatklivet finns det särskilda stöd som kan sökas hos Naturvårdsverket för laddstationer. Här kan, förutom de som kan söka via klimatklivet, även privatpersoner söka stöd. Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper och hanteras av Naturvårdsverket. Detta investeringsstöd riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda. Det finns också möjlighet för privatpersoner att söka pengar för att ha en egen laddstation vid hemmet.

Taggar

Dela


1 reaktion på Nu öppnas klimatklivet

Installera laddstationer för elbilar på publika platser (Vissa har ju redan varit gratis- dock inte för alla, som inte vetat om de platserna).
Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat, hur ska de då gå om inte tredje-fjärde man på tjäna kan?
Minska utsläppen av metan eller lustgas- Håll din gas inombords.

Så föddes man i en epok av att återvinna och laga, släcka lyset om man inte är i rummet o.s.v
Till vilken nytta då , numera var och en föds med en mobil i händerna och de slösar bättre än bäst.
Kanske är det som så, att svångremmen till dem också kan gå- av piskrapp.
Snipp, snapp.

Kommentarsfunktionen är stängd