Nyheter

Möjliggör för upp till 3 300 nya bostäder

Nyheter 2 026 nya bostäder och 4 540 nya invånare till 2035. Det är Värnamo kommuns mål. Går förslaget till en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad i lås möjliggörs ambitionen med råge, informerades under ett dialogmöte med Värnamo Näringsliv.

2 026 nya bostäder och 4 540 nya invånare till 2035 är Värnamo kommuns mål. Går förslaget till en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad i lås möjliggörs ambitionen med råge, informerades under ett dialogmöte med Värnamo Näringsliv.  [1/4]

Utbyggnaden av en ny stadsdel nere på Rörstorp kan innebära 1 000-1 500 nya bostäder. Illustration: Värnamo kommun  [2/4]

Ett annat exempel på utbyggnad är att förtäta staden. Här återfinns en skiss över förtätning på Bangårdsgatan, vilket skulle kunna innebära 300 nya bostäder. Illustration: Värnamo kommun  [3/4]

Silkesvägen ses som ett omvandlingsprojekt, där verksamhetsområdet långsiktigt föreslås omvandlas till blandad bebyggelse. Illustration: Värnamo kommun  [4/4]

Just nu är förslaget till en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad, ”Mitt Värnamo 2035”, ute på granskning. Fram till och med måndag har kommuninvånarna på sig att bidra med synpunkter till förslaget. 

Befolkningsutvecklingen förväntas under planperioden öka i Värnamo stad och kommunens prognoser, planer och visioner visar entydigt på detta. Kommunen har som mål att uppföra 2 026 nya bostäder och locka 4 540 nya invånare till Värnamo kommun innan 2035.

– Det här planförslaget möjliggör för uppemot 3 300 nya bostäder, vilket mer än väl uppfyller våra behov, berättar Emma Nordstrand, planeringsarkitekt i Värnamo kommun.

Följande områden pekas ut för framtida bostadsutveckling

Rörstorp
Den möjliga expansionen möjliggörs av en ny stadsdel vid Rörstorp, som föreslås placeras mellan kust- till kustbanan och riksväg 27. Stadsdelen kommer växa fram successivt och påbörjas inom planperioden. Den nya stadsdelen bedöms möjliggöra för mellan 1 0001 500 nya bostäder när den är färdigutbyggd. Utöver bostäder, skola och service i form av inomhusidrottsanläggningar. 

Bangårdsgatan 

Mellan järnvägen och Bangårdsgatan föreslås stadskärnan förtätas med ett antal kvarter. Förtätningsprojektet bedöms kunna påbörjas under planperioden med en utbyggnad av något eller några kvarter, cirka 300 bostäder. 

Silkesvägen 

Projektet är ett omvandlingsprojekt där verksamhetsområdet långsiktigt föreslås omvandlas till blandad bebyggelse. Projektet är avhängigt att verksamheter omlokaliseras. Projektet bedöms kunna inledas under planperioden för enstaka kvarter. Projektet bedöms även kunna omfatta en grundskolelokalisering. 

Helmershus 

Projektet möjliggör i dag och i nu pågående planer för cirka 180 nya bostäder och en förskola. Helmershus ska enligt planförslaget ses som en del av staden och det långsiktiga målet är att projektet ska utgöra en stadsdel till Värnamo med service och bostäder. Den nya stadsdelen bedöms totalt rymma cirka 300 bostäder. 

Byarna 

Stadens byar utgörs av Alandsryd, Torp och Hjälshammar. Hjälshammar har två olika bebyggelsetypologier och därav olika kapacitet för kompletterande bebyggelse. I de tre lantliga typologierna bedöms komplettering med omkring 10-20 bostäder per by som möjlig medan det för den del av Hjälshammar som redan i dag har en högre exploateringsgrad bedöms ungefär det dubbla som möjligt. Totalt cirka 90 bostäder. 

Ekenhaga 

Norr om befintligt bostadsområde i Ekenhaga bedöms exploateringskapaciteten till omkring 50-100 bostäder. 

Stadskärnan 

I stadskärnan bedöms att de flesta förtätningsprojekt kommer lokaliseras till. Exempelvis, kvarteret Kärleken, kvarteret Rudan, Myntgatan, Tre Liljor och kvarteret Spjutet och Höken. Vissa av projekten har på ett eller annat sett redan initierats och bedöms möjliga att genomföra fram till 2035. Sammantaget bedöms dessa projekt kunna generera mellan 800–1 100 nya bostäder. 

I övrigt 

Utöver ovan nämnda möjliga utvecklingsprojekt möjliggör planförslaget en generell förtätning och omvandling av fastigheter utmed de tre utpekade utvecklingsstråken. Bedömningen av exploateringskapaciteten här är svår att göra. Troligtvis kommer de flesta vara av mindre karaktär och exploateringsgraden lägre än vad som stadskärnan bedöms kunna hålla. Värt att omnämna är möjlig förtätning av flerfamiljsbostadsområden vid Rörstorp/Vråen, omvandling vid Expovägen, Jönköpingsvägen och kvarteret Sarven. 

Antalet bostäder i ovanstående bedömning uppgår till totalt cirka 3 390 bostäder inom planperioden, vilket Värnamo kommun bedömer vara en rimlig siffra i förhållande både till den förväntade befolkningstillväxten såväl som kommunens vision. I synnerhet med tanke på svårigheterna i att bedöma antalet tillkommande bostäder genom förtätning. 

Taggar

2 reaktioner på Möjliggör för upp till 3 300 nya bostäder

I dessa tider av återkommande översvämningar hur kan man ens tänka att förtäta Värnamo (städer i allmänhet) och bebygga grönområden, asfaltera?
Expandera mera!

Trevligt att de förväntar sig 2000 nya bostäder samtidigt som de vill ha 4500 fler invånare. Redan nu har vi en bostadsbrist och den lär ju inte bli bättre.

Kommentarsfunktionen är stängd