Nyheter

Moens naturskog

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bild från länsstyrelsen

I Moens naturskog får skogen i stort sett sköta sig själv. När ett träd faller omkull av ålder och vind tas det om hand av skogens egna nedbrytare. Genom ett samspel mellan insekter, svampar, mossor och mikroorganismer, förmultnar trädet och lämnar plats och näring åt nästa generation.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

  • bevara biologisk mångfald knuten till ett område med naturskogstillstånd
  • tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv.

Stormdrabbad naturskog

Moens naturskog består av en mossrik barrblandskog. Förutom gran och tall hittar du också lövträd som björk och asp och invid bäckarna som rinner genom skogen växer det klibbal. Här och var, bland annat vid Älgarydssjöns kant, finns våtmarksområden med mjuka mattor av vit- och björnmossor.

I reservatet finns det upp till 300 år gamla tallar. Granarna är något yngre, de äldsta är runt 150 år gamla.

Moen blev reservat för att man ville bevara en naturskog, det vill säga en skog som utvecklats utan större inverkan från människan. På vissa ställen har naturen dock fått hjälp på traven genom att man röjt bort unga granar för att ge plats för naturligt uppkommen tall- och lövskog. I reservatet finns också hägn, som skyddar tallen och lövträden mot viltet, och ringbarkade träd.

Stormar har gått hårt fram i reservatet både 2005 och 2007. I västra delen finns stora områden där träd ramlat omkull, och många granar som klarat stormarna har senare dött av granbarkborreangrepp. Idag kommer här upp ny skog, mestadels bestående av björk och gran men även av enstaka tallar.

Växt- och djurliv

I skogen finns det gott om liggande träd, högstubbar och torrträd. För många växter, fåglar och insekter är det livsviktigt med död ved. På de döda och döende träden växer flera ovanliga lavar, mossor och svampar.

I reservatet växer knärot, vårfryle och skogsbräken. Bland markmossorna finns till exempel signalarterna vågig sidenmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Signalarter är arter som är relativt lätta att känna igen och som växer i områden med höga naturvärden. Letar man efter lavar och svampar kan man hitta glansfläckslav, korallav, garnlav, kattfotslav och vedticka, grovticka, tallticka samt blomkålsvamp. Alla dessa arter visar på en gammal skog med mycket höga naturvärden.

När man inventerat området har man hittat skalbaggslarver av trägnagarsläktet (Doracatoma) och även skalbaggar som granbarkgnagare och bronshjon. Exempel på fåglar du kan hitta i området är spillkråka, orre, duvhök och stjärtmes.

Historia

Stora delar av skogen i naturreservatet har stått orörda under en mycket lång tid. Vid kanten av Älgarydssjön finns dock något som skvallrar om människans forna aktiviteter: kolbottnar och resterna av en kolarkoja. Här har man alltså byggt kolmilor och tillverkat kol av de omgivande träden.

Friluftsliv

Naturskogen är nästan som en urskog och erbjuder en spännande vandring för besökaren. En orangemarkerad stig går från parkeringsplatsen i en 1,4 kilometer lång slinga.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar

1 reaktion på Moens naturskog

Vad är det som är så fint med fördärvad skog? Ska vi överleva på den här planeten får vi nog tänka om.

Kommentarsfunktionen är stängd