Nyheter

Miljömålen – ”Det går för långsamt”

Nyheter Trots ett stort engagemang och många miljöförbättrande åtgärder, går det för långsamt att uppnå de mål som är satta för en hållbar utveckling och god livsmiljö. Det visar årets regionala miljömålsuppföljning som Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram.

Arkivbild.

— Det är många aktörer i länet gör en stor mängd åtgärder som på ett positivt sätt bidrar till miljömålen och Agenda 2030, men vi behöver göra fler långsiktiga och kraftfulla insatser, säger Moa Lindvert, Miljö- och Agenda 2030-samordnare Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Varje år gör Länsstyrelsen i Jönköpings län en regional bedömning av utvecklingen av Sveriges miljömål. Syftet med uppföljningen är att beskriva tillstånd och utveckling för respektive miljömål samt lyfta de åtgärder som genomförts det senaste året. Det är tydligt att det krävs både tålamod och ett fortsatt hårt arbete för att minska belastningen på miljö, klimat och förbrukning av jordens resurser.

För precis som tidigare år visar även årets uppföljning att vi har en bra bit kvar för att nå ända fram. Men trots utmaningarna så finns även ljusglimtar. Positivt är bland annat att utvecklingen inom målet – ett rikt odlingslandskap gått från negativ till neutral.

En bidragande orsak till denna utveckling är att arealen av ängs- och betesmarker har ökat de senaste åren. Vi har visserligen fortfarande utmaningar avseende biologisk mångfald men med åkermark som bedöms vara stabil och ekosystemtjänster som är bevarade, går utvecklingen framåt. Allt fler ansluter sig också till miljöersättningar, vilket kan bidra till förbättring av markkvalitén genom anpassad skötsel. En annan viktig del i måluppfyllelsen är att skapa bra förutsättningar med hjälp av ökad kunskap.

— Det finns ett stort engagemang och en vilja att ställa om, anpassa och vidta åtgärder till förmån för ett rikt odlingslandskap. För att möta detta intresse och underlätta arbetet har vi genomfört olika kurser, aktiviteter och rådgivning som ska främja skötsel och åtgärder som bidrar till målet, menar Moa Lindvert.

Under året har Länsstyrelsen erbjudit utbildning inom exempelvis gräsbränning, skogsbete, restaurering av jordkällare och gynnande av pollinatörer. För att nå en positiv utveckling i odlingslandskapet krävs dock kontinuerliga insatser för biologisk mångfald och bra förutsättningar för variationsrika, lönsamma och konkurrenskraftiga jordbruksföretag i länet om.

Inom viss mål går utvecklingen åt fel håll. Biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och giftfri miljö är några exempel på områden som kräver långsiktiga och effektivare åtgärder.

Ett annat mål som det går sämre för är Levande skogar. Utvecklingen som bedöms som negativ är oroväckande. Avverkning av gammal skog och brist på viktiga strukturer, som död ved tillsammans med en utveckling mot tätare skogar, påverkar såväl hotade arter som hela ekosystem mycket negativt.

Under året har länets kommuner arbetat med att friställa träd, göra skötselplaner och bilda nya naturreservat. Skogsstyrelsen har bland annat arbetat med rådgivning och ekonomiska bidrag till natur- och kulturmiljövårdande åtgärder samt med återvätning av dikad torvmark. Framåt krävs ett mer varierat skogsbruk, en större skyddad yta där habitat och strukturer som död ved kan återskapas. Skadorna på kulturmiljöer måste upphöra, antalet gamla träd öka och klövviltstammarna hållas på en rimlig nivå.

— Effekterna av allt det miljöarbetet som genomförs i länet går långsamt. Men även om det stundtals kan upplevas som dystert och väldigt utmanande så är det viktigt att komma ihåg att alla åtgärder har betydelse. Varje insats är ett steg framåt för miljön, avslutar Moa Lindvert.

Källa: Länsstyrelsen

Taggar

Dela


1 reaktion på Miljömålen – ”Det går för långsamt”

Det är många som försöker, vet mycket folk som vill bygga solcellsparker med mera på sina fastigheter, men kommun och länsstyrelsen säger oftast nej.
Samt också att vårat nät är inte utbyggt för att klara av belastningen som blir vid överskott av solel. Detta är en fråga ni kan ta med Värnamo Energi samt Eon hur man tänker kring solel och hur det ser ut med kapacitet i våra ställverk i regionen.

Kommentarsfunktionen är stängd