Nyheter

Medborgarundersökningen: Värnamoborna ger gott betyg

Nyheter Invånarna ger Värnamo gott betyg i medborgarundersökningen, som nu är redovisad. 95 procent tycker att Värnamo kommun är en bra plats att bo och leva på och 83 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Däremot blir det sämre betyg på möjligheterna till insyn och inflytande.

Invånarna ger Värnamo gott betyg i medborgarundersökningen, som nu är redovisad. Arkivbild: Värnamo kommun

I september skickades SCB:s medborgarundersökning ut till slumpvis utvalda kommuninvånare. Urvalet är representativt fördelat för att spegla befolkningen i ålder, kön och annan demografi. Undersökningen skickades ut till 1 208 personer i kommunen. 400 av dem svarade, det vill säga ungefär var tredje tillfrågad.

– Vi vill tacka alla i Värnamo kommun som under hösten tagit sig tid att svara på medborgarenkäten, era svar är värdefulla och vi har fått in tillräckligt med svar för att kunna få en bild av hur ni som bor här upplever kommunen. Vi hoppas att fler vill vara med och svara nästa gång, säger Vidar Albinsson, utvecklingsstrateg och den som ansvarar för medborgarundersökningen i Värnamo.

Resultatet av enkäten

Undersökningen görs vartannat år och är ett viktigt beslutsunderlag för Värnamo kommun. Resultatet av enkäten i Värnamo och andra kommuner som deltar i årets medborgarundersökning publiceras på Statistiska centralbyråns, SCB:s, webbplats i dag.

– Det som händer nu är att vi tittar på resultatet och lyfter detta till politiken för att se vilka områden som kan behöva åtgärder, säger Vidar Albinsson.

Några resultat från undersökningen visar att:

∗ 95 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
∗ 66 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
∗ 83 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
∗ 23 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Resultat ämne för ämne

Skola och omsorg, inklusive socialtjänst

Medborgarna har svarat på frågan hur de tycker att olika kommunala verksamheter fungerar. Tabellen visar hur stor andel som har svarat bra eller mycket bra.

Verksamhet Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Förskolan 97 procent 85 procent 94 procent
Grundskolan 82 procent 73 procent 79 procent
Gymnasiet 91 procent 77 procent 80 procent
Vuxenutbildningen 88 procent 77 procent Ingen uppgift
Äldreomsorgen 70 procent 56 procent 72 procent
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 74 procent 67 procent 77 procent
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer 52 procent 53 procent Ingen uppgift

Boende och boendemiljö

Medborgarna har svarat på frågan hur viktigt en anser det vara att de är en blandning av människor från olika kulturer och bakgrund i sin boendemiljö. Tabellen visar hur stor andel som svarat viktigt eller mycket viktigt.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Hur viktigt är det med en blandning av människor från olika kutlurer och bakgrund i din boendemiljö? 54 procent 51 procent 50 procent

Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

Medborgarna har svarat på frågan vilka möjligheter som finns att bo kvar i kommunen samtidigt som en genomför eftergymnasiala studier (till exempel högskola, universitet eller yrkeshögskola).

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resulteat 2021
Hur viktigt är det att kunna bo kvar och samtidigt genomföra eftergymnasiala studier? 76 procent 80 procent 69 procent

Samhällsservice

Medborgarna har svarat på frågan: Hur tycker du tillgånge till kommunal service utanför kommunens centralort, till exempel skola, äldreomsorg, bibliotek fungerar i kommunen. Tabellen visar hur stor adel som ger högt betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Hur gungerar tillgången till kommunal service utanför centralorten? 80 procent 79 procent 80 procent

Resor och kommunikationer

Medborgarna har svarat på frågan: Vad tycker du om utbudet av laddnignsstationer för elfordon i kommunen (till exempel bil, cykel, moped). Tabellen visar hur stor andel som gett högt betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resulatat 2021
Vad tycker du om utbudet av laddstationer för elfordon? 57 procent 43 procent 28 procent

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Medborgarna har svarat på vad de tycker om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (till exempel konstutställning, teater, konserter). Tabellen visar andelen som gett högt betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet? 80 procent 66 procent 67 procent

Idrott, motion och friluftsliv

Medborgarna har svarat på vad de tycker om utbudet av belysta motionsspår i kommunen (till exempel för löpning och skidåkning). Tabellen anger andel som gett högt betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Vad tycker du om utbudet av belysta motionsspår? 86 procent 73 procent 80 procent

Underhåll av den offentliga miljön

Medborgarna har svarat på frågor om skötsel av den offentliga miljön i kommunen. Tabellen visar andelen som gett högt betyg i tre olika frågor.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Hur tycker du skötseln av gator och vägar fungerar? 79 procent 64 procent 82 procent
Hur tycker du skötsesl av gång- och cykelvägar fungerar? 76,5 procent 70 procent 79 procent
Hur tycker du att skötsel av byggnader fungerar (till exempel skolor, äldreboenden) 78 procent 69 procent 79 procent

Trygghet i samhället

Medborgarna har svarat på frågor om trygghet. Tabellen visar andelen som har gett höga betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Hur trygg känner du dig utomhus i området där dubor när det är mörkt ute? 84 procent 76 procent 71 procent
Hur orolig är du för personer som bråkar eller stör i området där du bor? 70 procent 60,5 procent 40 procent

Klimat- och miljöarbete

Medborgarna har svarat på frågan om utbudet av platser för förpackningsåtervinning i närheten till där du bor. Tabellen visar andelen som har gett högt betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Hur tycker du att utbudet av platser för förpackningsåtervinning i närheten där du bor fungerar? 77 procent 83 procent 78 procent

Bemötande, information och inflytande

Medborgarna har svarat på frågor om möjligheten att påverka utvecklingen av kommunen. Tabellen visar andelen som ger höga betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Vad tycker du om möjligheten som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utvecklingen av kommunen (till exempel medborgardialoger, samråd)? 45 procent 33 procent 43 procent

Jämlikhet och integration

Medborgarna har svarat på frågor om integration och jämlikhet. Tabellen visar hur stor andel som ger högt betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Upplever du att din kommun arbetgar aktivit för att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället? 28 procent 27 procent 35 procent

Förtroende, politiker, kommunanställda, medmänniskor

Medborgarna har svarat på frågor om politikernas arbete, politiska beslut och möjlighet till insyn. Tabellen anger hur stor andel som har gett högt betyg.

Frågan Resultat 2023 Genomsnitt riket Resultat 2021
Hur upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 56 procent 41 procent 50 procent
Hur upplever du att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade? 34 procent 25 procent 32 procent
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? 23 procent 19 procent 19 procent
Taggar

Dela


3 reaktioner på Medborgarundersökningen: Värnamoborna ger gott betyg

Hej, det är väl de hyfsat positiva som svarat på enkäten. Som den är utformad så borde det ju bara vara de utanför tätorten som svarat eller tänker jag fel. Att 800 inte svarat är kanske för att de tycker att det kommer ändå inte att göra någon skillnad.

Kommentarsfunktionen är stängd