Nyheter

Medborgarna positiva till kommunen

Nyheter De allra flesta medborgarna i Värnamo kommun tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo på. De tycker också att det finns en bra tillgång till kommunal service, även utanför tätorterna, men möjligheten att påverka politiska beslut upplevs som lägre.

De allra flesta medborgarna i Värnamo kommun tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo på. Arkivbild: David Alin

Nu är resultatet klart från höstens medborgarundersökning. Sammanlagt svarade 458 invånare på vad de tycker om Värnamo som en plats att leva och bo på, hur de upplever kommunens verksamheter samt möjlighet till inflytande.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

– Tillsammans kan vi göra en bra kommun bättre. För att kunna göra det är det viktigt att veta vad de som bor i Värnamo kommun tycker om kommunen som en plats att leva och bo på, säger Ulf Svensson, kommundirektör.

– Vi vill få en bättre bild av hur medborgarna upplever oss som vi kan använda i arbetet med att utveckla Värnamo kommun och vår ambition är att ständigt förbättra servicen till kommuninvånarna.

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och svarsfrekvensen blev 38 procent. Av de som svarat på enkäten bor 58 procent i centralorten, 19 procent bor i annan tätort i kommunen och 23 procent bor utanför tätort. 81 procent har bott i kommunen i 11 år eller mer och 19 procent har bott under 10 år i kommunen.

De områden som fått höga betyg är till exempel platsen att leva och bo på, möjligheten att ha arbete inom rimligt avstånd, tillgång till kommunal service utanför centralort, bibliotekens utbud, lekplatser och parker, räddningstjänsten och hämtning av hushållsavfall. Boende och boendemiljö får generellt höga betyg.

– Vi arbetar mycket med vår vision. Boende och boendemiljö är viktiga faktorer för att vår vision ska bli verklighet, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Att kommuninvånarna är nöjda med sin boendemiljö visar att våra satsningar inom området har varit rätt.

93 procent av de som svarat på enkäten tycker Värnamo kommun är en bra plats att leva och bo på, 87 procent tycker att kommunen sköter sina olika verksamheter bra. 96 procent känner sig trygga där de bor när det är ljust ute och under dygnets mörka timmar känner sig 71 procent trygga där de bor.

Bibliotekens utbud och räddningstjänsten får också höga betyg. 96 procent tycker biblioteken har ett bra utbud och 98 procent har förtroende för räddningstjänsten.

Områden med lägre betyg är bland annat påverkansmöjligheter av politiska beslut, transparensen i hur politiska beslut fattas, utbudet av laddstationer och möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter.

74 procent av de som svarat på enkäten upplever att kommunens politiker inte är lyhörda till invånarnas tankar och idéer.

– Vi arbetar hela tiden med demokrati och med att utveckla möjligheterna för kommuninvånarna att känna delaktighet. Här kommer vi titta på hur vi kan utveckla de olika delarna i den kommunala demokratin för att upplevelsen av påverkansmöjligheter hos kommuninvånarna ska öka, säger Heidi Skov Ragnar, kanslichef.

75 procent tycker att det inte finns möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter och 72 procent tycker utbudet av laddstationer är för dåligt.

– Nu ska vi titta på resultatet, analysera och ta fram förslag på vad vi ska göra för att bli bättre. Resultat och analys kommer att redovisas för kommunstyrelsen under januarimånad, säger Vidar Albinsson, utvecklingsstrateg.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

1 reaktion på Medborgarna positiva till kommunen

De allra flesta tycker Värnamo är bra.
Hur kan man dra en sådan slutsats när 458 av 1 200 svarat. Det måste vara en invecklingsstrateg som varit inblandad.

Kommentarsfunktionen är stängd