Nyheter

”Medborgarna får bekosta exploatering på Karlsdal”

Nyheter Det konstaterar Bo Svedberg (S) efter en information i tekniska utskottet.

– Det jag undrar är helt enkelt vad kommer det här projektet att kosta för VA-kollektivet, alltså samhällsmedborgarna i slutändan? säger Bo Svedberg (S). Montagebild: David Alin

Vilka kostnader har tekniska förvaltningen hittills haft för exploateringsprojektet på Karlsdal? Den frågan ställde Bo Svedberg (S) under ett möte i tekniska utskottet. Under tisdagens sammanträde besvarades frågan. Läs svaret i sin helhet nedan:

Tekniska förvaltningen har gjort åtgärder inom VA (vatten och avlopp). Medel för detta har finansierats av serviskontot för VA. Pengar från detta konto används när nya anslutningar (serviser) skall till i befintligt VA-system. Det är anslutningar som i stort sett alltid ligger inom verksamhetsområde för olika tjänster (vatten, dagvatten och spillvatten) och som då måste anslutas till kommunens VA. Kostnaden för servisen är 1,75 miljoner kronor. 

I samband med detta gjordes en VA-sanering i Floragatan som är i nära anslutning till kvarteret Gladan i Karlsdal. Denna sanering var planerad att göras i nära anslutning och gjordes ett till två år tidigare än vad som var tänkt. Det hade varit mycket olämpligt att göra denna sanering när byggnationen hade kommit igång eller strax efter att de boende flyttat in i de nya husen. VA-saneringen kostande strax under 1,3 miljoner kronor, utöver kostnaderna för servisen. Detta ska således inte ses som en kostnad med anledning av exploateringen. 

Tekniska förvaltningen har även haft kostnader i samband med projekteringen. Förvaltningen har deltagit i detaljplanskede som sakkunniga i förvaltningens ansvarsområde, främst VA och gata/park. I detta ingår förprojektering av gata samt gång- och cykelvägar där merparten av tiden gått åt till att hitta gång/cykelvägslösning längs Västermogatan på den sträcka som idag saknar gång- och cykelväg fram till järnvägsundergången intill planområdet. Ett projekt som borde genomförts oberoende av planen. Kostnaderna är inte specificerade än, men ska inte betraktas som kostnader med anledning av exploateringen. 

När det gäller investering i VA, förprojektering, detaljprojektering och genomförande har exploatören betalat merparten. Dock har kommunen projekterat och samkört investeringar i form av ledningssanering et cetera i det egna VA-nätet. 

I tekniska förvaltningens investeringsbudget finns 800 000 kronor för utbyggnad av gatan, en åtgärd som inte är direkt kopplad till planen utan främst en trafikflödesgynnade åtgärd. Detta arbete påbörjas först efter att byggnationen står färdig. Kostnaderna för detta och andra eventuella åtgärder för att stärka detaljplaneändring med anledning av exploateringen är ännu inte klarlagd men budgeten är som sagt 800 000 kronor. 

Sammanfattningsvis belastas VA-kollektivet med kostnad för servisanslutning med 1,75 miljoner kronor. Skattekollektivet belastas med bedömd investeringskostnad på 800 000 kronor för gator och övrig infrastruktur, men något utfall finns inte än. VA-kollektivet kommer efter hand som kunder ansluts, erhålla intäkter som balanserar kostnaderna för servisinvestering och drift. 

Tekniska utskottet beslutade under mötet att godkänna informationen.

– Det jag undrar är helt enkelt vad kommer det här projektet att kosta för VA-kollektivet, alltså samhällsmedborgarna i slutändan? säger Bo Svedberg (S).

Taggar

4 reaktioner på ”Medborgarna får bekosta exploatering på Karlsdal”

VA-kollektivet består förvisso av samhällsmedborgare, men bara de som är anslutna. De som har eget vatten till exempel omfattas inte. VA-kollektivet är just ett kollektiv som finansieras av medlemmarna själva genom avgifter. Sådant är bra att veta som politiker

Finns det något i kommunen / samhället som inte betalas med skattepengar och därmed av medborgarna?

Hade ”exploatören” fått betala dessa kostnader hade det aldrig blivit aktuellt med något bygge…
Det luktar korruption…

Det låter billigt. Är allt med på det kontot för det har anlagts en dagvatten evakuering som grönytor kan ta hand om det är grönytor som är den billigaste klimatanpassning och fördröjning av häftiga regn som kommer att drabba oss? Min kalkyl av två grävmaskiner och en lastbil från slutet av augusti till början av december och fyra utförare. Jag räknar lite enkelt till kostnad cirka 3500 kronor i timmen – det ger runt 30.000 kronor per arbetsdag x 80 dagar vilket ger cirka 2,3 miljoner plus material. När planbesked och ändring av detaljplan beslutades av Alliansen Var argumenten: vi bygger på grönområdet för att grönområdet inte används och allt fanns på plats med VA och gator. Jag vill nog påstå att det hamnar på runt 5 miljoner och intäkten är 3,2 miljoner för området.

Kommentarsfunktionen är stängd