Nyheter

Maria svarar Jörgen om skolrobotar

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på Jörgen Skärins (MP) interpellation om skolrobotar i utbildningssyfte till elever i Värnamo kommun.

Pressbild

Läs svaret i sin helhet nedan:

Tack för interpellationen Jörgen!

Jag såg också inslaget på nyheterna om eleven i Nässjö som inte kunde gå i skolan på grund av att hon var extremt infektionskänslig men ändå en motiverad elev som vill gå i skolan och med engagerade vårdnadshavare och lärare.

Erbjuder skolorganisationen denna form av hjälpmedel?

– I dagsläget har vi ingen robot att erbjuda som hjälpmedel, det är en mycket intressant utveckling. Skulle vi få en motiverad elev som på grund av sjukdom eller annat funktionshinder inte kan vara i skolan skulle det vara intressant att pröva, men där är vi inte ännu.

Jobbar skolorganisationen med att utbilda personal i digitala hjälpmedel?

– Det pågår en kontinuerlig utbildning av pedagogerna på olika studiedagar, både en generell utbildning i de ”basprogram” som finns i VärnamoAppen men också kring specifika elevprogram. Cirka en gång per år har man en ”Dela-dag”, där pedagogerna i kommunen delar med sig av erfarenheter kring IT-undervisning men också föreläsningar av externa föreläsare inom olika områden som berör digitalisering.

Digitaliseringsstrategen träffar våra lärspridare några gånger per termin för att inspirera och lyfta upp gemensamma frågor som skolorna har. Lärspridare finns på alla skolor och är en utsedd pedagog med särskilt ansvar för de digitala frågorna på varje enhet.

Nämnden har också antagit en MIK-plan (Medie- och informationskunnighetsplan). Dess syfte är att uppnå en likvärdig digital kompetens för eleverna. För att nå detta verksamhetsmål behövs såklart pedagoger som kan förmedla denna kompetens.

Kommer skolorganisationen att fortsättningsvis efter pandemin utveckla möjligheterna till digitala lektioner i ordinarie schemaundervisning för hemmasittare eller skolkare?

– Det kommer nog inte erbjudas till skolkare. Skolkare vill vi ha tillbaka till skolan. Huvudmålet är att eleverna ska komma till skolan och bli delaktiga i ett socialt sammanhang. Skolkare är sällan eller aldrig heller motiverade att ta till sig skolarbetet så länge de väljer att skolka, så där får vi jobba på ett annat sätt med motivation och så vidare.

När det gäller hemmasittare kan det vara ett hjälpmedel med digital undervisning under en period. I så fall efter utredning kring deras behov som kommer fram till att de behöver få undervisning i en annan miljö eller på annat sätt.

Sedan är jag övertygad om att vi efter pandemin kommer använda oss av de fördelar som vi ibland kunnat se av digital undervisning, men då inte bara för hemmasittare.

Skolan tittar just nu på om man kan använda sig av fjärrundervisning inom bland annat moderna språk på våra mindre skolenheter. Det kan också bli ett komplement vid till exempel brist på behörig personal, men där finns en del skrivningar i skollagen att följa. Till exempel vilka ämnen och i vilken omfattning och att en handledare måste finnas på plats i gruppen av elever som får undervisningen.

Taggar