Nyheter

Lokalvård hamnar under ny förvaltning

Nyheter Från och med den 1 januari 2024 flyttar lokalvård från teknik- och fritidsförvaltningen till serviceförvaltningen. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Från och med den 1 januari 2024 flyttar lokalvård från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde. Pressbild: Pixabay

Den 1 november 2022 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en överföring av verksamheterna fordonshantering, lokalvård och fastighetsservice till serviceförvaltningen. En utredning har gjorts av fordonshanteringen som visar att det finns en central fordonshantering på serviceförvaltningen i dag men att dagens ansvarsfördelning behöver förtydligas i den revidering som för närvarande pågår av policyn för fordon under 3,5 ton. En extern utredare, Startpoint Advisory, fick i uppdrag att under första kvartalet 2023 genomföra en utredning av den organisatoriska hemvisten av lokalvård och fastighetsservice i Värnamos kommunorganisation. Utredningen skulle bland annat identifiera möjliga synergieffekter respektive konsekvenser av att förlägga dessa funktioner inom serviceförvaltningen. Utredningen har genomförts genom intervjuer med chefer och tjänstemän i berörda förvaltningar, samt med kommunstyrelsens presidium. Därtill har utredningen beaktat statistik och dokumentation av relevans. Utredningen rekommenderade att lokalvården samlas på serviceförvaltningen och att teknik- o fritidsförvaltningen fortsätter att ansvara för fastighetsservicens båda delar (fastighetsskötsel och verksamhetsservice).

Kommunstyrelsen gick på utredningens linjer, likaså gjorde kommunfullmäktige som beslutade att överföra lokalvården från teknik- och fritidsförvaltningen till serviceförvaltningen från och med den 1 januari 2024, att servicenämnden får i uppdrag att under 2024 påbörja ett arbete med att se över möjligheterna att samordna även övrig lokalvård, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder analysera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna samt ta fram underlag för ramjustering för hantering i november 2023 i samband med tekniska justeringar av budgetramarna.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Lokalvård hamnar under ny förvaltning

Verkar konstigt att dela upp lokalvård och fastighetsskötsel i olika förvaltningar med tanke på att det nära samarbete som normalt ska råda. Lokalvård är ju en del av den fastighetsförvaltning som i dag utförs av tekniska och så kommer att förbli! Utreddes inte denna fråga för fem-tio år sedan? Vill dra mig till minnes att dåvarande utredare kom fram till något helt annat och att en flytt var meningslös. Kommer internfaktureringarna och därmed kostnaderna att öka genom denna flytt?!

Väldigt konstigt att de i utredningen inte pratade med oss 60 anställda om vad vi kände. En stor oro finns hos både oss på golvet och cheferna. Majoriteten av oss var och är väldigt mycket emot detta. Utredningens material stämmer inte med de svar som gavs av våra närmsta chefer. Oro för viss kommunikationsbrist mellan lokalvård och fastighet finns. Oro för andra arbetsuppgifter, arbetstider och andra arbetsplatser är stor. Just nu är det bara pinsamt att jobba i Värnamo kommun

Kommentarsfunktionen är stängd