Nyheter

Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan december 2008, meddelar Newsworthy.

Pressbild

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Värnamo kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 11,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol med −0,9 procentenheter. Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 787 av 17 489 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (187 färre än i september i fjol).

Det är den 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,5 procent.

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Arbetsförmedlingen ser just nu en nedgång i tolv av 13 kommuner. Störst är minskningen i Tranås, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. 

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet på 3 procent, medan Nässjö har den högsta (7,9 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 262 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan med −0,9 procentenheter och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,3 procent i Värnamo under september månad, motsvarande 496 av 4 389 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−132 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 11,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,8 procentenheter i Värnamo. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Ungdomsarbetslösheten sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga med −0,9 procentenheter. I september var 5,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 102 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo sjunkit 19 månader i följd (ner från 8,7 procent i februari 2021 till 5,7 procent nu).

Taggar

Dela