Nyheter

Labbramsängen

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bild från länsstyrelsen

Labbramsängen är en av de allra sista större sumpskogarna som bevarats i länet. Marken består av mineralrika jordar som på flera håll genomsilas av vatten. Detta skapar en artrik flora med många krävande arter av mossor och svampar. Ett ovanligt inslag i sumpskogen är de välvda så kallade källkupolerna.

Syfte

  • bevara och utveckla ett stort och sammanhängande område med lövdominerad sumpskog med därtill hörande flora och fauna,
  • bevara områdets hydrologiska värden med källpåverkan och unika källkupoler.

Växt- och djurliv

Labbramsängen är en av länets största sumpskogar. Större delen domineras av klibbal med inslag av gran, tall, björk och ask. Mindre delar är att betrakta som gransumpskog. Naturskogsartad barrskog på fastmark liksom granplanteringar och hyggen finns framförallt i reservatets östra och södra delar. Längst i nordöst samt i söder finns två små tallmossar. I söder finns även en kärrartad öppen våtmark där den västra delen har använts som odlingsmark.

Flera små bäckar, med klart vatten och sandiga/grusiga bottnar, rinner genom sumpskogen i nord-sydlig riktning. Åtminstone tre unika så kallade källkupoler finns i nordvästra delen. Den största kupolen är över 40 meter i diameter och cirka 3 meter hög. Kupolerna är uppbyggda av järnockra och sidorna täcks av rännilar med utfällda järnföreningar. På och i anslutning till källkupolerna växer flera krävande mossor och kärlväxter, bland annat källpraktmossa, ögonpyrola, mossviol och gullpudra.

I området finns det gott om rödgul trumpetsvamp och gullpudra. Rödgul trumpetsvamp är en tydligt kalkgynnad art, som även kan uppträda på små mineralrika ytor som t.ex. källpåverkad skogsmark med ytligt och rörligt markvatten. Gullpudra är en art som är knuten till näringsrika, källpåverkade miljöer. Skogsdvärgsnäcka och strimgrynsnäcka är två lite mer krävande snäckarter som noterats i Labbramsängen.

Kupolerna är mycket blöta och känsliga för tramp och andra störningar, så gå inte för nära och var försiktig om du besöker området.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar

Dela