Nyheter

Kommuninvånarnas säkerhet i fokus

Nyheter Värnamobornas säkerhet är i fokus i en ny, stor undersökning.

600 Värnamobor kommer att få en enkät som handlar om hur invånarna uppfattar säkerheten i kommunen.

600 invånare i kommunen får i dagarna en enkätundersökning som handlar om trygghet och  säkerhet.
Undersökningen genomförs av Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med SCB och Värnamo kommun.

– Frågorna är högaktuella och handlar om informationssäkerhet i hemmiljö, beredskapsåtgärder för bristsituationer samt vilka förväntningar invånarna har på samhällets förmåga att hjälpa till vid händelser som drabbar enskilda så som olyckor eller samhällsstörningar. Vi är en av de kommuner som aktivt valt att göra undersökningen, säger Pär Liljekvist, räddningschef för förebyggande enhet till Värnamo.se.

Resultatet av undersökningen kommer att  presenteras under januari 2019 och kommer att ligga till grund för arbetet med det kommande kommunala handlingsprogrammet.
Kommunen ger också ut information om hur invånarna ska agera i en krissituation och konstaterar att det finns mycket som invånarna själva kan göra förebyggande när det blir en blir en allvarlig samhällsstörning.

Som exempel nämner kommunen el, tele, vatten, livsmedel, exempelvis alternativ för vattenförvaring, värmekällor och hållbar mat. Minimumrekommendationen är att varje hushåll ska ha resurser att klara sig själva i minst 72 timmar.Om det handlade broschyrer ”Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut till hushållen våren 2018.

Taggar

Dela