Nyheter

Kommunikativt projekt fortskrider

Nyheter Värnamo kommun går in i nästa fas med sitt Internet of Things-projekt.

Värnamo kommun går in i nästa fas med sitt Internet of Things-projekt. Bilder: David Alin/Pressbild

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är när saker/ föremål har inbyggd elektronik och internetuppkoppling som gör att de kan styras eller utbyta data över nätet. Det kan handla om nivåmätare för att hålla koll på vattenflöden eller snödjup, sensorer för att optimera energianvändning i en byggnad, biosensorer på en person för att hålla koll på rörelsemönster eller fall. 

Kopplingen till internet gör att sakerna kan kontrolleras och sända information från andra platser, vilket gör att den fysiska världen kan integreras med datasystem. Det ger möjlighet till högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar, vilket är en nödvändighet exempelvis utifrån de demografiska utmaningar kommunen står inför. 

I första fasen i projektet IoT-VMO har syftet varit att projektet ska ha ökat förståelsen och kunskapsnivån kring IoT ute i verksamheterna i Värnamo kommun. Detta så att kommunen kan möta framtidens utmaningar på ett smart och effektivt sätt. 

Vidare skulle det lokala projektet IoT-VMO producera data till den gemensamma plattformen i länet samt leverera effekt i Värnamo specifikt, på samma sätt som i det länsgemensamma projektet. 

För att komma vidare utvecklingen av IoT inom Värnamo kommun menar kommunledningsförvaltningen att det finns behov av att se över fler delar inom området, vilka beskrivs nedan. Detta måste till delar hänga ihop med det länsövergripande projektet inom IoT gällande gemensam förvaltningsmodell för IoT-plattform. 

Målen för IoT-VMO Fas 2 är: 

– Beskrivit, förankrat och infört lokal förvaltningsmodell som harmoniserar med den länsgemensamma, inkl.
o beskrivit vad som ingår i Värnamo kommuns förvaltning och utveckling av IoT och hur vi bedriver den
o utbildat och kompetenshöjt de roller som ska driva IoT inom Värnamo kommun 

– Tagit hand om befintliga piloter ur projektets tidigare fas 

– Tagit hand om och satt upp nya lösningar utifrån verksamhetsbehov 

– Verkställt eventuell uppskalning av befintliga tillämpningar 

– Utökat kunskap och kompetens kring IoT i organisationen. 

– Att det finns en samsyn om roller och ansvar kring infrastruktur inklusive nät och datatrafik med aktuella aktörer/leverantörer 

– Tagit fram en kostnadskalkyl för hur det kommer påverka i drift och förvaltning
o lokalt från och med 2024
o för Värnamo kommuns andel av länsgemensam IoT- plattform från 2025 och framåt

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att ge servicenämnden i uppdrag att under 2023, till en maximal kostnad på 700 000 kronor, genomföra projekt IoT-VMO fas 2 i syfte att implementera arbetssätt och förvaltning av vår länsgemensamma IoT-plattform, att under 2023 avsätta 700 000 kronor ur medlen för kompetens- och verksamhetsutveckling för att finansiera projektet samt att hänskjuta finansiering för stadigvarande drift från och med 2024 till budgetberedning. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Kommunikativt projekt fortskrider

Innebär detta att kommunen – vi blir ännu mer drabbade vid en eventuell kapning/otillåten påverkan av främmande makt?
Eller annat fel på internet.

Kommentarsfunktionen är stängd