Nyheter

Kommunen satsar på kompetensutveckling

Nyheter Kommunen satsar 1,5 miljoner kronor på att skapa en mötesplats för att säkra framtida kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin.

Syftet med projektet ”den digitala noden” är att skapa en mötesplats utrustad med olika tekniska verktyg och en bred teknisk, pedagogisk och coachande support för både lärare och kursdeltagare. Testbädden ska ge förutsättningar för att testa och vidareutveckla flexibla utbildningsformer riktade till anställda hos näringslivet. Projektet förväntas resultera i kreativa och verksamhetsanpassade upplägg för framtidens livslånga lärande och därmed bidra till den svenska tillverkningsindustrins kompetensförsörjning och konkurrenskraft. 

Under 2020 genomfördes ett till 100 procent Vinnovafinansierat förberedelseprojekt för att utreda intresset för ett genomförandeprojekt för den digitala noden, en så kallad testbädd. Under hösten hölls digitala möten mellan företag, högskolor, Business Gnosjöregionen och Campus Värnamo för att fånga upp inom vilka områden behoven av högskole- och yrkeshögskolekurser finns. Dessutom stämdes av hur ett pedagogiskt upplägg bör vara för människor i arbete och med låg studievana.

Deltagande högskolor i projektet där kurserna nu kan ges i ett kommande genomförandeprojekt, en så kallad testbädd, är Jönköpings Tekniska högskolas YH-del, Högskolan Väst och Högskolan i Gävle. Deltagare i projektet från näringslivet har varit Business Gnosjöregionen, som också haft ordföranderollen i styrgruppen. Till genomförandeprojektet har även Polymercentrum och fyra nya lärcentra anslutit: Nova i Oskarshamn, Campus Västervik, Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn och Norrtälje lärcentrum. Dessutom avser Region Jönköping bidra med delfinansiering i form av pengar. En ansökan till Norheds stiftelse på 1,3 miljoner kronor har beviljats och pengarna kommer att användas för att bygga en modern lärmiljö på Gummifabriken. 

En treårig Vinnovaansökan är gjord där Vinnova, om ansökan går igenom, bidrar med drygt 4,9 miljoner kronor. Vinnova kräver 50 procents medfinansiering i tid och/eller pengar och en stor del av Campus Värnamos delfinansiering består i egna tjänster med nya prioriteringar och ansvarig projektledare, Lars-Uno Åkesson. Men en projektkoordinator behöver nyanställas.

Under kommunstyrelsens sammanträde diskuterades frågan. Kommunstyrelsen beslutade att avsätta totalt 1,5 miljoner kronor till projektet mellan 2021 och 2024, under förutsättning att Vinnovaansökan går igenom. Går allt i lås, planeras projektet starta den 17 maj 2021.

Taggar

Dela