Nyheter

Kommunal storsatsar i avtalsrörelsen

Värnamo.nu

Nyheter Kommunal lämnar idag över avtalsyrkanden till motparterna SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – och Pacta.

I kraven ingår en löneökning på minst 661 kronor i månaden och utöver detta en extra satsning på gruppen undersköterskor. För undersköterskor är kravet minst 1061 kronor i månaden. Kommunal vill dessutom avtala om en tidsplan för hur heltid som norm ska genomföras.

I avtalsrörelsen 2016 avser Kommunal att teckna löneavtal som ökar reallönerna och säkerställer rättvisare fördelning av löner. Kommunal yrkar på löneökningar på minst 661 kronor per månad och heltidsanställd. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken måste upphöra och arbetsmiljön förbättras, samtidigt som missbruket av visstidsanställningar ska minska.

Enligt Kommunal är undersköterskor en grupp vars löner halkat efter de löneökningar som tjänstemän och industriarbetare haft de senaste åren. Samtidigt har kraven på, och behovet av, undersköterskor ökat.

– Det stora ansvar som undersköterskorna dagligen axlar är ett starkt skäl till att lönerna måste öka.

– Över 90 procent av undersköterskorna är kvinnor. Deras månadslön är i genomsnitt 2 800 kronor lägre än en verkstadsarbetares.  Det manligt kodade yrket verkstadsarbetare värderas alltså fortfarande högre än det kvinnligt kodade yrket undersköterska. Konsekvensen blir att det i Sverige 2015 faktiskt värderas högre att ta hand om maskiner än om människor. Det är en värdediskriminering som inte är acceptabel, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Kommunal kräver ett särskilt löneutrymme på minst 400 kronor per månad och heltidsanställd för undersköterskor, utöver de övriga löneökningar som avtalas. Denna satsning ska riktas till de som genomgått vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande och ger en löneökning på minst 1061 kronor i månaden.

– En stor anledning till att anställda inom välfärdssektorn har betydligt lägre livsinkomster än andra grupper är att många arbetar deltid, ofta ofrivilligt. I Kommunals yrken har färre än hälften heltidsanställningar. Att så många deltidsarbetar leder till att många har svårt att försörja sig under yrkeslivet men också som pensionär. Därför är det så viktigt att införa heltid som norm, säger Lenita Granlund.

– Detta måste ske samtidigt som det genomförs en satsning på bättre arbetsmiljö. För att personalen ska kunna arbeta heltid måste organisation, bemanning och hur arbetstiden är förlagd ses över och förbättras. Överutnyttjande av helgarbete och ohälsosamma arbetstider skapar ohälsa som i förlängningen leder till långtidssjukskrivningar, fortsätter Lenita Granlund.

Det ska löna sig att utvecklas i yrket. Därför yrkar Kommunal också på erfarenhetstillägg för yrkesutbildade och en lönesättning för nyanställda som grundar sig i erfarenhet och kompetens.

Fakta: Kommunals krav i urval:

Löneökningar: Kommunal yrkar på löneökningar på minst 661 kronor per månad och heltidsanställd.

Löneökningar för undersköterskor: För undersköterskor yrkar Kommunal löneökningar på minst 1061 kronor i månaden per heltidsanställd.

Lokal löneprocess: Kommunal yrkar på lokala löneavtal som stödjer lönesättning kopplat till yrkesutveckling. Kommunal yrkar också på erfarenhetstillägg för yrkesutbildade och en lönesättning för nyanställda utifrån erfarenhet och kompetens.

Heltid som norm: Kommunal yrkar att en överenskommelse träffas om tidsperiod för genomförande och hur implementering ska ske i verksamheten. Överenskommelsen ska innehålla tydliga mål och hur målen ska följas upp.

Kommunal yrkar att det lokala arbetet kring arbetsorganisation, totalbemanning, arbetsmiljöförhållanden och arbetstidens förläggning ses över, för att målet ska uppfyllas. Införandet av heltid som norm får inte innebära försämrade arbetsmiljöförhållanden.

Fakta om Kommunals avtalsrörelse

Kommunal lämnar under måndagen den 21 december över avtalskraven till motparterna SKL och Pacta. Kollektivavtalen som omfattas av kraven är Huvudöverenskommelse HÖK med bilagor, Bea – Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, Pan – Personlig assistent och anhörigvårdare, BAL/Trainee och BUI.

Avtalskraven omfattar cirka 355 000 anställda inom kommuner, landsting och regioner och Pacta inom yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, skötare, vaktmästare, kökspersonal, lokalvårdare, personal inom räddningstjänsten, barnsköterskor, barnskötare, personliga assistenter, gatu- och parkarbetare, vårdare, mentalskötare, renhållningsarbetare, ambulanssjukvårdare, elevassistenter m.fl.

De innevarande kollektivavtalen med SKL och Pacta går ut den 30 april 2016.

Om Kommunal: Fackförbundet Kommunal organiserar drygt 520 000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor. Åtta av tio medlemmar i Kommunal är kvinnor.

Taggar