Nyheter

Klartecken för tillfällig Trälleborgsskola

Nyheter Bygget av den nya Trälleborgsskolan kommer allt närmare. Det står klart efter samhällsbyggnadsnämndens senaste möte.

Så här ser paviljonbyggnaderna ut. Ritning: Expandia Moduler AB  [1/2]

Det handlar om totalt fyra paviljonger, uppbyggda på samma sätt som skolans tidigare utformning, placerade på den nuvarande grusplanen norr om skolan. Byggnationen planeras fylla en area på 1 553 kvadratmeter. Ritning: Expandia Moduler AB  [2/2]

I höstas berättade vi om tekniska förvaltningens ansökan om ett tillfälligt bygglov för en F-5 skola i modulbyggnad på Trälleborgsskolans område.

På samhällsbyggnadsnämndens senaste möte diskuterades ansökan. Fastigheten Kolonien 2 ligger inom ett område som omfattas av en detaljplan, där området är avsett för skola. Enligt gällande detaljplan får tomten inte bebyggas med mer än 10 000 kvadratmeter bruttoarea och 7 500 kvadratmeter byggnadsarea. Den högsta tillåtna byggnadshöjden är 10 meter och byggnader får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4 meter. Vid en granskning konstaterades att förslaget innebär en avvikelse från gällande detaljplan i fråga om avstånd från fastighetsgränsen i norr (2 meter). Om ansökningen avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan ska berörda grannar underrättas om ansökningen och ges tillfälle att yttra sig. Mark- och exploatering är hörda i frågan och har inga erinringar mot förslaget. 

Förvaltningen bedömer utifrån ärendehandlingarna samt den praxis som finns i dag gällande tidsbegränsade bygglov att de tänkta åtgärderna är av sådan karaktär att ett tidsbegränsat bygglov kan medges. De ser att den stora allmänna nyttan av att tillgodose ett tidsbegränsat bygglov för förskoleplatser bedöms i det här fallet väga tyngre än det enskilda intresset. Fortsättningsvis gör förvaltningen bedömningen att de tänkta åtgärderna inte innebär en sådan betydande olägenhet som inte kan tålas av de närboendet och föreslog nämnden bevilja ansökan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gick på förvaltningens linje och bevilja ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger. Ett beslut som gör att byggprocessen på Trälleborgsområdet snart kan inledas. 

Taggar