Nyheter

Arenastadsfråga lever vidare

Nyheter Frågan om en arenastad i Värnamo lever fortsatt vidare. Det står klart efter kommunstyrelsens senaste möte.

Frågan om en arenastad i Värnamo lever vidare.

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades Sverigedemokraternas motion om en arenastad på Hornarydsområdet i Värnamo. Kommunstyrelsens beslutade att föreslå kommunfullmäktige om avslag på den. 

– Den pekar ut ett särskilt område. Just nu är vi i gång med att utreda flera olika platser. Hade vi bifallit den så skulle vi ha den på Hornarydsområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C). 

Här nedan kan ni läsa remissvaret som samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom vid april-sammanträdet i sin helhet.


Motion – Arenastad; remiss samhällsbyggnadsnämnden 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 att remittera Sverigedemokraternas motion: Arenastad till samhällsbyggnadsnämnden. 

I motionen konstateras att flera av Värnamos idrottshallar är till åren komna och är i behov av renovering. Flera av hallarna ligger utspridda inom staden och utgöras av flera små hallar vilket skapar extra kostnader. I motionen föreslås att inomhusidrott, simning, hockey, konståkning, fotboll mm samlas till ett område, en arenastad. Tanken är att detaljplanelägga ett större område som successivt byggs ut. Arenastaden föreslås lokaliseras till ett område öster om Hornaryd 4:1. 

Förutsättningar 

Samhällsbyggnadsnämnden har i tre separata ärenden under 2021 behandlat frågan. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26 att tillföra samhällsbyggnadsnämndens driftbudget medel för att förprojektera arenastad där Hornaryd 4:1 är ett av alternativen. Kommunstyrelsen gav 2021-06-08 uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med tekniska utskottets fritidsavdelning göra en lokaliseringsutredning för en ny simhall inom Värnamo tätort. I uppdraget om lokaliseringsutredning för ny simhall finns också aspekten av samlokalisering med ishall med. Båda dessa uppdrag pausades med anledning av uppdraget att utreda placering av allsvensk arena som gavs till tekniska förvaltningen i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen hösten 2021. 

I lokaliseringsutredningen för allsvensk fotbollsarena fanns det i motionen aktuella området öster om Hornaryd 4:1 med som ett av sju alternativa placeringar (i lokaliseringsutredningen för fotbollsarena benämnd alternativ 3, ”Söder om väg 27”). Bland de frågor som behandlades av lokaliseringsutredningen fanns ”Synergier övrig idrott och friluftsliv” som en aspekt som fångade upp vikten av att samlokalisera simhall, ishall och dylikt för att möjliggöra synergier av den typ som föreslås i motionen. Området söder om väg 27 bedömdes som relativt lämpligt sett till aspekten synergier med annan idrott och friluftsliv men bedömdes mindre lämplig ut andra aspekter, bland annat befintlig infrastruktur och markförhållanden. Den placering som förordas i lokaliseringsutredningen, Ljusseveka, har god potential till synergier med övrig idrott och friluftsliv. 

Kommunfullmäktige gav 2022-02-24 i uppdrag åt tekniska utskottet att uppföra en ny arena för elitfotboll vid Ljusseveka under förutsättning att en detaljplan kan tas fram för området. Arbetet med lokaliseringsutredning av simhall har återupptagits under våren 2022. 

Bedömning 

Frågan om synergieffekter mellan idrottsanläggningar som fotbollsarena och simhall och annat idrotts- och friluftsliv är en av flera aspekter som har behandlats i uppdraget om allsvensk arena och behandlas i uppdraget om ny simhall. I frågan om sim- och ishall är en placering vid Ljusseveka en av flera möjliga placeringar som finns kvar i utredningsarbetet. Det bör dock påpekas att möjligheten till samlokalisering av flera olika idrottsfunktioner till samma närområde är en av flera olika aspekter som utreds och värderas i det fortsatta arbetet. 

Huruvida en samlokalisering av inomhusidrott, simhall, hockey, konståkning, fotboll med mera till ett samlat arenaområde kommer att vara lämplig totalt sett kommer att besvaras i de pågående uppdragen. Förvaltningen anser med detta att remissen är besvarad och föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar. 

Taggar

4 reaktioner på Arenastadsfråga lever vidare

Det sparas på skolor, men arena finns det pengar till…..bra jobbat.

Viadukten, vi behöver viadukten först för transport och flöden före arenor!

Det finns pengar för en arenastad men det finns inte pengar för att hålla bokbussen eller nattis öppet. I september har vi alla en chans att rösta bort detta skadliga högerstyre som ständig skär ner på verksamheten och lägger pengarna på skrytbyggen.

Medborgare som ser: Åh hur ser det ut nu när rödgröna får styra landet? Fullständigt katastrof!

Kommentarsfunktionen är stängd