Nyheter

Hur ska staden växa?

Nyheter Den frågan ställer sig kommunledningsförvaltningen i sitt remissvar om den fördjupade översiktsplanen.

Värnamo kommun arbetar med framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Värnamo stad och har gett kommunledningsförvaltningen möjlighet att komma in med synpunkter.

”Det är ett mycket gediget och omfattande arbete som lagts ned och FÖP är en närmast komplett sammanställning av allt tänkbart som behövs för att kunna fatta kloka beslut om stadens utveckling med hänseende tagen till hållbar byggnation och planering”, skriver kommunledningsförvaltningen. 

Den viktigaste synpunkten förvaltningen har i sitt remissvar handlar om hur staden ska växa: 

”Planen har som strategi att förtäta i de centrala delarna samt i utvecklingsstråken. Det gör att man kan dra fördel av de synergieffekter som är förknippat med förtätning, till exempel användning av befintliga ledningar, leder, kollektivtrafik osv. Det leder också till möjlighet att resa mer hållbart och ger ett mindre beroende av bil. Samtidigt finns en strategi om att skapa/ förstärka byar.

Helmershus är ett bra exempel, innehållande i huvudsak villor med ett mellanrum till stadens yttre bebyggelsekant. Detta gör att man inte kan dra fördel av förtätningens normala fördelar. Det snarast tvingar de som ska bo där till bilberoende och några naturliga förlängningar av befintlig infrastruktur går inte heller att dra fördel av på samma sätt. Det är kommunledningsförvaltningens mening att det är bättre att bygga staden inifrån och ut och samtidigt förtäta helt centralt, i stället för att tillskapa olika kluster (byar) utanför en sammanhållen infrastruktur och stråk. 

FÖP bör utveckla hur lösningarna för byar kan se ut när det gäller tillgång på kollektivtrafik, hur man kan lösa gång- och cykeltrafik så att de boende inte blir beroende bil, hur man undviker segregation och säkrar blandad bebyggelse samt tillgång till förskola och skola”, skriver kommunledningsförvaltningen i sitt remissvar till samhällsbyggnadsnämnden.

Taggar

5 reaktioner på Hur ska staden växa?

Jag tycker att man borde förtäta och bebygga marken i och omkring Maramöområdet. Det är stor efterfrågan på lantliga lägen.

Hej vad säg om en livsmedelsaffär i början av vägen ut från Värnamo mot vällersten. Finns ju en gräsplan där. Sedan en cykelbana till vällersten precis vid den stora vägen. Då hade man kunnat cykla hela tiden även när det är mörkt och behöver inte vara orolig för bilar .

Mot Bor går det inte att bygga ”för att bli oberoende av bilar”.
Här har tagits bort tågturer så lördagarna, utan pandemi givetvis, får tillbringas i Växjö för dit kan vi åka vid 10 och har flera turer att välja på hem.
Till Värnamo kommer vi inte förrän på eftermiddagen, eftersom 10-tåget är borttaget. Vilka som ska åka hem strax innan 14 vet jag inte….

En fråga, med tanke med pandemin som håller på och som tyvärr inte kommer att bli den sista. Är det då så smart att förtäta bebyggelse än mer?

Förstår att många vill bo centralt, men är man beredd att riskera få framtida problem för vad man vill nu?

Om jag även förstått det rätt, så bygger man betydligt mindre lägenheter framöver för att folk kanske kan ha råd att bo där, men vad händer vid nästa nedstängning om man gör som övriga Europa, att folk inte ens kommer att få gå ut? Jo, kan bli verklighet om riksdagen får igenom sin pandemilag.

När man talar om att bygga i Värnamo så är ju frågan varför man inte sätter arkitekterna på att rita upp helt nya bostadsområden i skogarna öster om Bredasten?
Det vill säga på båda sidor av 27:an ut mot Bor. Varför alltid leta efter små obebyggda grönområden inne i själva tätorten? Fördelen med att bygga just i detta område är ju att man då kan nyttja den redan befintliga järnvägen mot Alvesta för en framtida pendeltågstrafik till och från Värnamo centrum.
Varför inte tänka lite större när man ändå tänker?

Kommentarsfunktionen är stängd