Nyheter

Här är kommunens gång- och cykelvägsprojekt under 2023

Nyheter Från satsningar på nya cykelvägar till olika trafikutredningar. Teknik- och fritidsnämnden satsar 6,1 miljoner kronor på olika infrastrukturprojekt under det närmaste året.

I 2023 års investeringsbudget har teknik- och fritidsnämnden avsatt 4,5 miljoner kronor till projekt ”GC-vägar (gång- och cykelvägar) för fördelning”. I 2022 års bokslut hade projektet ett överskott på drygt 4,2 miljoner kronor. Totalt i projektet finns 8 705 000 kronor och på teknik- och fritidsnämndens senaste möte togs ställning till hur pengarna skulle fördelas under 2023.

Teknik- och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en prioriteringslista. Gång- och cykelvägarna har prioriterats utifrån viktiga skolvägar, länkar för att komplettera Värnamo kommuns GC-vägnät samt pågående och kommande projekt. Efter en analys kom förvaltningen fram till åtta projekt som presenterades för nämnden och som nämnden ställde sig bakom. Här nedan presenteras de olika projekten.

————— 

Gång och cykelväg Torp-Jönköpingsvägen

Teknik- och fritidsförvaltningen ska bygga en cykelled som kopplar ihop Torp med Jönköpingsvägen. Bild: Värnamo kommun  [1/3]

I anslutning till Wellvägen byggs infarten till den nya cykelleden.  [2/3]

Här, vid infarten till Torp, ansluter den nya cykelleden.  [3/3]

Norr om Värnamo i Torp finns många fastigheter där det på senare år har skett en generationsväxling, vilket medför att det bor många barn och unga i området.

Kommunen har fått in synpunkter från industrifastigheten på Wellvägen att det är barn och ungdomar som går över deras fastighet för att komma till Värnamo kommuns gång- och cykelvägnät. GC-vägnätet ansluter i dag vid industrifastigheten vilket medför att enda sättet att nå GC-vägnätet i norr från Torp är över industrifastigheten. För att på ett säkert sätt kunna ansluta till GC-vägnätet föreslår förvaltningen att det byggs en separat GC-led mellan Wellvägen och befintligt GC-vägnät. GC-leden får ett slitlager av grus och blir försedd med belysning.

Värnamo kommun har blivit beviljad medel från Trafikverket med maximalt 375 000 kronor (eller 50 procent) i bidrag, under förutsättning att projektet färdigställs innan november månad är slut.

Total kostnad: 1,55 miljoner kronor

————— 

Teknik- och fritidsförvaltningen ska bygga en trafiksäker gång- och cykelväg på norra sidan av Kolonigatan. Samtidigt kommer körbanan minskas och trottoaren på södra sidan ersätts med ett motveck, som har till syfte att leda bort dagvatten. Bild: David Alin

Gång- och cykelväg Kolonigatan

När den nya Trälleborgsskolan byggs ser teknik- och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen över GC-vägarna närmast skolan.

Kolonigatan är den främsta in- och utfarten till skolan där även all godstransport kommer gå. För att barnen på ett säkert sätt ska kunna ta sig till och från skolan med cykel och till fots, behövs ett tydligt och säkert GC-stråk längs Kolonigatan. Projektet innebär en breddning av befintlig trottoar på norra sidan till GC-standard, samtidigt som körbanan minskas och trottoaren på södra sidan ersätts med ett motveck (motlut utmed gatan som har till syfte att leda bort dagvatten).

Värnamo kommun har blivit beviljad medel från Trafikverket med maximalt 500 000 kronor (eller 50 procent) i bidrag, under förutsättning att projektet färdigställs innan november månad är slut.

Total kostnad: 2 miljoner kronor

—————

Kyrktorget ska tillgänglighetsanpassas. Bild: David Alin

Tillgänglighetsanpassning av Kyrktorget

Torget utanför tingshuset är belagt med smågatsten. För att förbättra framkomligheten och tillgängligheten behövs två stråk med plant underlag, i detta fall granithällar. Det anläggs även ett tillgänglighetsanpassat stråk till stadshusets entré. På torget finns också Värnamos enda gågata. Här behövs en tydlighet att Lagmansgatan tar slut och en möjlighet för fordonstrafik att vända behöver skapas.

Värnamo kommun har blivit beviljad medel från Trafikverket med maximalt 650 000 kronor (eller 50%) i bidrag, under förutsättning att projektet färdigställs innan november månad är slut.

Total kostnad: 1,3 miljoner kronor

—————

Belysning GC-väg Finngatan-Konstgräsplan

På västra sidan av Prostsjövägen finns en konstgräsplan där många ungdomar har aktiviteter på kvällarna. Det genaste gång- och cykelstråket från de centrala delarna av Värnamo är via Finngatan och bron över Lagan. Bild: David Alin  [1/3]

Från bron fram till konstgräsplanen går det en GC-väg genom ett skogsområde, denna sträckning saknar belysning vilket medför att det blir väldigt mörkt. Projektet innebär att GC-vägen får belysning.  [2/3]

GC-vägen fram till Ljussevekas konstgräsplan får belysning.  [3/3]

På västra sidan av Prostsjövägen finns en konstgräsplan där många ungdomar har aktiviteter på kvällarna. Det genaste gång- och cykelstråket från de centrala delarna av Värnamo är via Finngatan och bron över Lagan. Från bron fram till konstgräsplanen går det en GC-väg genom ett skogsområde, denna sträckning saknar belysning vilket medför att det blir väldigt mörkt. Projektet innebär komplettering av GC-vägen med belysning.

Total kostnad: 250 000 kronor

—————

Under 2023 gör teknik- och fritidsförvaltningen en trafikutredning längs Halmstadsvägen. Den kommer att ligga till grund för vilka typer av trafikåtgärder som krävs på sträckan. Arkivbild: David Alin

Trafikutredning Halmstadsvägen

Halmstadsvägen är en av stadens viktiga infartsvägar. Längs delar av sträckan saknas i dag längsgående gång- och cykelvägar. I korsningen Halmstadsvägen- Silkesvägen-Salviavägen har trafiken, både de oskyddade trafikanterna och fordonstrafik, ökat markant i och med nytillkomna bostadsområden och expansion av befintliga skolor och verksamheter. Belastningen i korsningen beräknas öka ytterligare i takt med att verksamhetsområden längs Silkesvägen omvandlas till bostäder.

Under 2023 gör teknik- och fritidsförvaltningen en trafikutredning längs Halmstadsvägen. Den kommer att ligga till grund för vilka typer av trafikåtgärder som krävs på sträckan. Pengar för åtgärder finns i förslagen investeringsbudget för 2024 samt investeringsplan 2025-2028.

Total kostnad: 350 000 kronor

—————

Under 2023 ska teknik- och fritidsförvaltningen göra en trafikutredning som skall ligga till grund för utbyggnad av gång- och cykelväg längs sträckan. Bild: Värnamo kommun

Trafikutredning Lundavägen

Lundavägen i Bredaryd är en gammal genomfartsgata. Längs vägen ligger verksamheter, bostäder, skola och förskola. Gång- och cykelväg finns i dag på endast en liten del av sträckan. Samhället har under lång tid efterfrågat en GC-lösning på hela sträckan, då vägen upplevs vältrafikerad av både fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

Under 2023 ska teknik- och fritidsförvaltningen göra en trafikutredning som skall ligga till grund för utbyggnad av gång- och cykelväg längs sträckan. Pengar för åtgärder finns i förslagen investeringsbudget för 2024 samt investeringsplan 2025-2028.

Total kostnad: 350 000 kronor

—————

Teknik- och fritidsförvaltningen ska bygga en asfalterad GC-väg med belysning söder om Gröndalshallen som ska koppla samman det allmänna GC-stråket. Bild: David Alin

GC-väg Gröndalshallen

I samband med byggandet av Park Arena vid Gröndalsskolan behöver det allmänna GC-stråket, som i dag ligger genom skolområdet, ledas utanför detsamma på den södra sidan av den nuvarande idrottshallen. Här ska teknik- och fritidsförvaltningen bygga en GC-väg med asfaltsbeläggning och belysning.

Total kostnad: 1,5 miljoner kronor

—————

Teknik- och fritidsförvaltningen ska bygga en GC-väg som kopplar samman Villagatan och Källebergsvägen i Forsheda. Bild: Värnamo kommun

GC-väg lekplats Forsheda

Under 2022 färdigställdes två nya busshållplatser utmed väg 27 i Forsheda. Till följd av detta stannar bussen där i stället för att köra in i samhället, vilket medför att det bör finnas bra förbindelse till hållplatserna för de oskyddade trafikanterna, vilket i dag saknas. Genom att knyta ihop två kvarter i samhället med en GC-väg skapar man en möjlighet att via lokalgator bättre nå hållplatslägena. Gång och cykelvägen kommer även att öka möjligheten att på ett mer tillgängligt sätt nå en av Forshedas lekplatser. GC-vägen får slitlager av grus och förses med belysning.

Total kostnad: 300 000 kronor

Taggar

Dela