Nyheter

Hans-Göran svarar Azra om värdegrundsarbete

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på oppositionsrådet Azra Muranovic (S) interpellation om värdegrundsarbetet.

Hans-Göran Johansson diskuterar värdegrundsarbete. Arkivfoto.

Först redogör Hans-Göran för kommunens olika dokument: dess riktlinje för medarbetarskap och ledarskap, kommunens likabehandlingsplan samt riktlinjen mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Hans-Göran berättar om likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling, som årligen upprättas på varje skola, och som är ett lagkrav enligt skollagen. I de planerna beskriver skolorna sitt arbete, med exempel på olika aktiviteter för att motverka det hela. Exempelvis rastvärdar och hälsosamtal utifrån HASP (Hälsa-Arbetsmiljö-Självkänsla-Prestation). Åtgärderna är indikatorer på skolornas värdegrundsarbete, och grunden för allt värdegrundsarbete är uppdraget som återfinns i Läroplanen.

Hur har man sedan september agerat för att få till en attitydförändring i skolans verksamheter? Finns det några konkreta exempel?

När BUN gör sina presidieträffar i skolorna tittar man efter den här typen av frågor. Det som har hänt sedan dess är att man har lyft upp frågorna ännu mer. De här frågorna var viktiga redan innan ni ställde dem. Det här är ju inte de enda frågorna som hanteras i skolan. Ju tydligare man sätter fokus på en fråga, ju tydligare blir svaret.

Vilka kompetensutvecklingsinsatser har gjorts och inom vilka förvaltningar och kompetensområden?

Jag tolkade den inte som utifrån förvaltningssituationen utan, utifrån skolans värld. Jag borde ha läst den frågan tydligare. Jag ber om ursäkt.

Har kommunen gjort någon form av kartläggning för att se om problematiken finns utbredd i andra kommunala verksamheter? Om inte, finns det planer på att göra en sådan kartläggning?

Det är därför jag lyfter fram riktlinjen för medarbetarskap och ledarskap. En del där är bland annat när vi gör våra medarbetarundersökningar, där finns bland annat ett flertal sådana frågor, som görs vartannat år. Där finns ett antal frågor som man följer upp i personalutskottet, där gör man också handlingsplaner och åtgärdsplaner om man ser den här typen av problemställningar och frågeställningar. Det finns en nackdel med medarbetarundersökningar: om arbetsplatsen innehåller för litet antal personer, så förstår ni ju av sekretesskäl, att en arbetsplats måste innehålla ett visst antal personer för att man inte ska kunna identifiera dem. Inom skolan har vi inte sådana små verksamheter. Däremot inom omsorgen, där kan det finnas små arbetsenheter och då kan det vara svårt att hitta de och identifiera sådana problemställningar.

Taggar

Dela