Nyheter

Hämta- och lämnazoner billigare än beräknat

Nyheter Kommunen åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid Finnvedens gymnasium blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Satsningen på att skapa "hämta- och lämna"-zoner vid Finnvedens gymnasium blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.  [1/2]

Satsningen på att skapa "hämta- och lämna"-zoner vid Finnvedens gymnasium blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.  [2/2]

Inne på Finnvedens gymnasiums område har det saknats en tydlig ”hämta- och lämnazon”, vilket har fått till följd att trafiksituationen på morgon och eftermiddagar inte har varit tillfredställande. Med byggandet av tydliga ytor för denna funktion har trafikflöden blivit bättre för både fordonsförare och de oskyddade trafikanterna. 

Projektet innebar även att en gång- och cykelpassage över Prostgårdsvägen till infarten till Finnvedens gymnasium byggdes för att underlätta passage över Prostgårdsvägen. 

”Projektet GC-passage Prostgårdsvägen utfördes ihop med fastighetsprojektet Trafikmiljö Esteten, därför bokfördes mesta delen av kostnaderna på projektet Trafikmiljö Esteten, vilket har resulterat i stort överskott på projekt GC-passage Prostgårdsvägen”, skriver tjänstemän på teknik- och fritidsförvaltningen i slutredovisningen. 

Kommunen bidrog med 1,15 miljoner kronor till båda projekten och Trafikverket genom ett statsbidrag med 75 000 kronor, vilket innebär en totalbudget på 1,225 miljoner kronor. När projekten nu sammanfattas uppgår kostnaderna till 921 525 kronor, vilket innebär ett överskott på 303 485 kronor.

”Projekten har genomförts enligt intentionerna och haft avsedd effekt”, skriver tjänstemännen på tekniska förvaltningen i slutredovisningen.

Kommunstyrelsen beslutade på januarisammanträdet att godkänna projektens slutredovisning.

Taggar