Nyheter

Ny sporthall ut på granskning

Nyheter 11,5 meter hög, plats för 250 åskådare och byggd i suterräng. Nu skickas planerna för Gröndalsskolans nya idrottshall ut på granskning.

På måndag går detaljplanen för Gröndalsskolans nya sporthall ut på granskning. Kommunens ambition är att utbyggnaden sker i två etapper. Den första etappen består av en fullstor idrottshall med läktare för cirka 250 åskådare, omklädningsrum, teorisalar och förråd. Avsikten är att hallen används för idrottsundervisning på Gröndalsskolan och Trälleborgsskolan och fungerar för annan verksamhet efter skoltid.

– Vi har ett behov av idrottshallar för skolor. Den gamla idrottshallen kommer att vara kvar, men Trälleborg har ju ett behov av ny idrottshall på grund av renoveringen. Vi hoppas för kommunens skull att den här hallen blir byggd inom en snar framtid, säger Henrik Storm, planarkitekt på Värnamo kommun.

Hallen föreslås placerad med huvudentrén vänd mot Gröndalskolans entrétorg och byggs i slänten framför konstgräsplanen. Efter att detaljplanen tidigare i år var ute på samråd, har den kompletterats med bestämmelser som hanterar förorenad mark, översvämning och dagvattenhantering. Vid en eventuell andra etapp, är tanken att den hallen ska vara där konstgräsplanen finns i dag.

– Det man ska ha med i åtanke är att en konstgräsplan har en förvånandsvärt kort livslängd. Det går att ha en mindre plan då, exempelvis en sjumannaplan, säger Henrik Storm.

I detaljplanen finns även en ny lekplats i Folkets parks norra del. Det beror på att markundersökningar har visat på förhöjda halter av DDT (även kallat diklordifenyltriklormetylmetan, ett miljöpreparat som förbjöds på 60-talet) i marken där den nuvarande lekplatsen ligger. Tanken är att den rivs, till förmån för en omläggning av parkens gång- och cykelvägar, och ersätts av en ny, belägen mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan. Se illustrationen nedan.

Hallen föreslås placerad med huvudentrén vänd mot Gröndalskolans entrétorg och byggs i slänten framför konstgräsplanen. Ritning: Värnamo kommun

Taggar

Dela