Nyheter

Ändring av detaljplan ut på samråd

Nyheter Förslaget till ändrad detaljplan av tomten Kalkstenen 3 går ut på samråd.

Detaljplaneförslaget för Biltemas granntomt Kalkstenen 3 går ut på samråd.  [1/3]

Illustration över tomten. Illustration: Värnamo kommun  [2/3]

Illustration över tomten. Illustration: Värnamo kommun  [3/3]

Vi har tidigare berättat om Biltemas granntomt  Kalkstenen 3, som förbereds för framtida exploatering. Planområdet som täcker fastigheten Kalkstenen 3 består av cirka ett hektar stort landområde och är i dag kommunägd och obebyggd. Under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i slutet av februari beslutades att detaljplaneförslaget med tillhörande behovsbedömning skickas ut på samråd, som beräknas kunna genomföras under mars/april månad. 

Planförslaget innebär att det på området tillåts detaljhandel, kontor och verksamheter. Tillsammans skapar dessa användningar möjligheter för en bred användning av planområdet. Exploateringen av planområdet begränsas av framförallt byggnadshöjden på 12 meter och största byggnadsarean på 40 procent. Detaljplanen reglerar också avstånd till grannfastigheter, placering av luftintag och entréer samt användningen av ytor vid sida mot väg 27. Värnamo kommun har tillsammans upprättat ett markanvisningsavtal i samarbete med ett fastighetsbolag i Skara för tomten.

I ett så här tidigt skede i en pågående planprocess, har vi i nuläget ingen information att ge. Vi följer kommunens arbete med planen och kommer därefter ta vidare steg för en eventuell utveckling av platsen, säger en företrädare för fastighetsbolaget.

Taggar

Dela